👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2020-08-18 10:40 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi Biologi
Vad är ett frö? Hur kan ett litet frö bli till ett stort träd? Vad behöver en växt för att kunna leva? Vi ska följa en växt från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om bin och samspelet i naturen mellan växter och djur och varför det är viktigt i jordbruk/odlingar.

Innehåll

Innehåll

Syfte: Genom att följa en växts livscykel från för till frö kommer vi att lära oss att planera och genomföra systematiska undersökningar, ställa frågor och formulera hypoteser. Vi kommer också att öva på vår förmåga att göra noggranna observationer samt att redovisa och kommunicera våra resultat av undersökningar. Att ta ställning i frågor som rör vår miljö kommer också att vara en viktig del av vårt tema.

 

Undervisning

Arbetssätt/arbetsgång:

Vi kommer att:

 • så och sköta om åkerkål, pollinera blommorna och skörda de nya fröna som bildas (Växtens livscykel)
 • göra förutsägelser om dina frön och plantor, dokumentera med text och bild
 • få lära dig om bins betydelse för mångfalden i naturen
 • se filmer om frön och fröspridning
 • göra exkursioner i närområdet för att lära oss om frön och fröspridning
 • läsa faktatexter 
 • göra sorteringsövningar i par och grupper
 • svara på frågor
 • göra undersökningar
 • historiska tankar och upptäckter om vad en växt behöver
 • dokumentera undersökningar i text, bild, tabell och diagram
 • diskutera frågor som rör miljön

 

Lärandemål; vad ska du lära dig?

När vi avslutat detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • göra enkla undersökningar
 • dokumentera undersökningar i text, bild och tabeller
 • tolka information i faktatexter
 • beskriva med hjälp av begrepp

 

Du ska också kunna beskriva:

 • vad en växt behöver för att kunna växa
 • en växts olika delar
 • människans beroende av växter, tex på grund av fotosyntesen
 • människans beroende av insekter 
 • en växts livscykel
 • hur bin och blommor samspelar med varandra

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • diskutera och kommunicera
 • ställa frågor som tar diskussionen vidare
 • göra förutsägelser
 • planera och genomföra en undersökning
 • tolka och dra slutsatser
 • förklara med hjälp av begrepp

Underlag för bedömning är:

- Hur du genomför dina undersökningar 

- Hur du dokumenterar dina undersökningar

- Dina diskussioner i par och grupper

- Skriftliga avstämningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Från frö till frö

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Diskutera och kommunicera
Du kan på ett bra sätt delta i diskussion, bl.a. genom att ställa följdfrågor.
Du kan på ett mycket bra sätt delta i diskussioner genom att bl.a. framföra egna argument som bygger på vetenskaplig fakta.
Du behöver öva på att delta mer aktivt i diskussion, bl.a. genom att ställa följdfrågor eller att berätta hur du tänker. Lita på att det du tänker är viktigt för andra att höra!
Göra förutsägelser
Du kan göra en förutsägelse med en enkel motivering.
Du kan göra en naturvetenskapligt underbyggd förutsägelse.
Du behöver öva på att göra egna förutsägelser och berätta varför du tror som du gör.
Genomföra undersökningar
Du kan hantera redskap på ett säkert sätt. Du kan genomföra en undersökning med stöd av kompisar eller lärare.
Du kan hantera redskap på ett säkert sätt. Du kan genomföra en undersökning på ett systematiskt sätt.
Du behöver öva på att använda redskap på ett säkert sätt. Du behöver öva på att genomföra en undersökning mer självständigt.
Tolka och dra slutsatser
Du kan dra enkla slutsatser utifrån dina resultat.
Du kan resonera kring dina slutsatser utifrån dina resultat.
Du behöver öva på att dra slutsatser utifrån dina resultat.
Beskriva och förklara
med hjälp av begrepp
Du kan beskriva t ex en växts livscykel med hjälp av rätt begrepp. Du har visat att du förstår ett flertal begrepp genom att sätt dem i rätt sammanhang
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva t ex en växts livscykel med hjälp av rätt begrepp. Du har visat att du förstår många begrepp genom att sätt dem i rätt sammanhang.
Du behöver öva på att beskriva t ex en växts livscykel med hjälp av rätt begrepp. Du behöver också öva på att sätta rätt begrepp i rätt sammanhang.