Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht åk 2

Skapad 2020-08-18 13:00 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 2 Matematik
Matematik ht åk 2.

Innehåll

Undervisning:
Så här kommer vi att arbeta: Vi kommer att ha matematikdiskussioner och gemensamma genomgångar. Du kommer att få arbeta praktiskt och konkret med matematik inomhus och utomhus. Färdighetsträning sker genom arbete i matteboken, digitalt och genom mattespel.

 

Konkretisering av mål:

Taluppfattning och tals användning

 • ramsräkna till 500
 • positionssystemet hundratal, tiotal och ental
 • taluppfattning 0-100 ordningstal 1-19 tal i bråkform (hälften, fjärdedel) och deras användning i vardagliga situationer huvudräkning med räknesätten addition och subtraktion inom talområde 0-20 samt se sambanden mellan dem
 • multiplikation med 2,5,10 samt enkel division
 • välja och använda skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion 0-100 
 • bedöma rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar

Algebra

 • kunna se och göra enkla mönster
 • träna på likhetstecknets betydelse

Geometri

 • kunna namnge de geometriska formerna rektangel, kvadrat, triangel, cirkel samt rita och bygga olika geometriska former
 • kunna använda vanliga lägesord t.ex. under, mellan och över 
 • se symmetri i enkla bilder och i naturen, samt på ett enkelt sätt konstruera symmetriska bilder

Samband och förändringar

 • begreppen hälften och dubbelt, udda och jämna tal, lång och kort, billig och dyr, tung och lätt

Problemlösning

 • lösa matematiska problem genom att välja strategi som passar till problemet och kunna beskriva hur man tänker samt kunna formulera egna matematiska uppgift

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • kunna positionssystemet (ental, tiotal, hundratal)
 • kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 – 100
 • muntligt och skriftligt kunna förklara hur du tänker
 • värdera rimlighet i svar
 • att göra egna räknesagor
 • att välja metod för att räkna ut uppgifter
 • vara delaktig i matematiska diskussioner och laborationer
 • använda dig av enkla bråk
 • använda dig av olika matematiska begrepp
 • multiplikation med 2,5,10 samt enkel division

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: