Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK7:1 - Produktutveckling och Återvinning

Skapad 2020-08-18 12:50 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Teknik
I det här ämnet kommer vi under året att både arbeta teoretiskt och praktiskt. Vi ska lära oss om tekniska system, hur de hänger samman och om teknikens roll och påverkan i samhället, på miljön men även lite ekonomi. Vi kommer att ta upp om produkter och produktutveckling, varumärken, design och hur viktiga tekniska framsteg har fört oss framåt. Digitaliseringen har en mycket stor roll för dagens teknik, och vi kommer både att lära oss att använda datorprogram för att göra 3D-illustrationer och att programmera under läsårets. Det är viktigt att ni för ert framtida arbete känner er bekväma med olika datorprogram som kan vara till hjälp när ni förbereder något dokument eller en presentation till det företag ni jobbar på.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Fram till höstlovet kommer vi att ha ett tema som vi arbetar med och det handlar om några viktiga innovationer/produkter som har betydelse för mänskligheten. Vi kommer att arbeta i varierat form där filmer, informationssökning, gruppsamtal och praktiska övningar är del av undervisningen. 

De produkter som vi kommer att gå igenom är: Mobiltelefonen, Kylskåpet och Tetraförpackningar.

Vi kommer att prata om följande:

·        -  Produktens betydelse för samhället och människa

      -  Företag kring produkten och ekonomi

·        -   Produktens utveckling   

§  Funktion

§  Form/design

§  Material

·        - Miljöpåverkan, återvinning och miljöfrågor kring produkten

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, diskussioner enligt EPA(enskilt, par, alla), eget arbete i både digital och analog form.

Vad ska du lära dig?

Formulera och lösa problem med hjälp av teknik samt värdera valda strategier och metoder. Använda och analysera tekniska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga tekniska metoder för lösa vardagliga problem. Föra och följa tekniska resonemang för att samtala om, argumentera och redogöra för tekniska frågeställningar och slutsatser muntligt och skriftligt. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Teknik

Grundbehov för överlevnad

Produkternas funktion

Produktutveckling

Produktlivscykeln

Avfallstrappan

 - Återanvändning

 - Återvinning

Mobiltelefon: Processor, operatyvsystem, megapixel, sensor, kretskort, Mbits/s

Kylskåp: kompressor, isolering, kölmedium, energiklass / energimärkning, temperatursensor / termostat

Tetraförpackning: Volym, plastfilm, lager, transport, logistik

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Gruppdiskussioner, begreppsprov, resonemangsuppgift samt 3D-digitalritning i anvisat datorprogram 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 7:1

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: