Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2020-08-18 13:04 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 2 Svenska
Denna pedagogiska planering sträcker sig över hela läsåret.

Innehåll

 

Lärandemål:


LÄSA OCH SKRIVA

Läsa enkla elevnära texter med flyt

Skriva texter med läslig handstil och på dator

Kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt kunna stava vanligt förekommande ord 

Kunna kombinera sina texter med bilder

Kunna bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt

Alfabetet och alfabetisk ordning

Känna till några kända barnboksförfattare och illustratörer

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA:

Vara aktiv i boksamtal

Kunna återge delar ur ett innehåll (läsförståelse)

Muntligt kunna berätta om vardagsnära frågor och ämnen

Kunna samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra sina egna åsikter

Kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner

BERÄTTANDE TEXTER

Att de berättande texterna har inledning, handling och avslutning

Ta del av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, sagor samt skönlitterära böcker

Vara aktiv i boksamtal

Kunna läsa, förstå och följa enkla instruktioner

SPRÅKBRUK

Kunna skriva ned vad någon annan berättat om

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter

INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

Söka information på internet och i böcker

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa olika sorters texter.

Vi tränar läsförståelse.

Vi genomför boksamtal utifrån skönlitterära texter.

Vi tränar alfabetet och alfabetisk ordning.

Vi tränar på stor bokstav, mellanrum mellan ord, punkt, skiljetecken och dubbelteckning.

Vi skriver texter där vi tränar på hur man skriver inledning, handling och avslutning.

Vi skriver texter där vi kombinerar text med bild, samt bearbetar texterna.

Vi söker fakta på sökmotor på datorn och fakta i böcker.

Vi tränar på att argumentera och att framföra egna åsikter.

Vi redovisar inför gruppen.

Vi tränar på att förstå och följa olika instruktioner.

Handstilen tränar vi.

Vi kommer att skriva på dator.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 

Läsa och förstå texter

Skriva berättelse med inledning, handling och avslutning

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken

Stava vanligt förekommande ord

Vara aktiv i att tala och att lyssna 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: