Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 na20

Skapad 2020-08-18 13:06 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska
Välkomna till kursen svenska 1! I den här kursen kommer vi att arbeta med litteratur, muntliga presentationer, argumenterande texter och mycket mer. Nedan finns en grovplanering över kursen, vilken kan komma att ändras, som vi ska följa.

Innehåll

1. Kursintroduktion v.35

2. Screening i svenska kommer att ske under v.36

3. Novellanalys v.35-39

I det här momentet kommer vi att jobba med att analysera noveller genom föreläsningar, övningar och egna analyser. 

Vecka

Tisdag

Onsdag

35

Kursintroduktion

Uppstart noveller

36

Jobba med Oändrat oändligt och gemensam diskussion. Ev. uppstart novellanalys 1. 

Uppstart novellanalys och formativ novellanalys

37

Formativ novellanalys

Formativ novellanalys. Inlämning novellanalys 1.

38

Kamratrespons och Lärarrespons samt utdelning av novell till examinerande novellanalys. Börja förbereda.

Examinerande novellanalys (Digiexam)

39

Examinerande novellanalys (Digiexam)

Examinerande novellanalys (Digiexam)3. Språklig variation v.40-45

Under det här momentet kommer vi att jobba när, var, hur och varför språk varierar beroende på olika faktorer. Vi kommer ha föreläsningar och övningar. Momentet avslutas med ett prov.

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

40

Uppstart språklig variation Mina språk – föreläsning, diskussion och arbetsuppgifter

Fortsätta jobba med arbetsuppgifter ca 20–30 min. Ska vara klara söndag 4/10.

Dialekter – föreläsning, dialekt i skönlitteratur, diskussion, arbetsuppgift 1–4

41

Sociolekter – föreläsning, diskussion dialekter och sociolekter, arbetsuppgift 5–13

 

Fortsätta jobba med arbetsuppgifter ca 20–30 min. Ska vara klara söndag 11/10.

Fult språk – föreläsning, arbetsuppgift 1–7

42

Fortsätta jobba med arbetsuppgifter ca 20–30 min. Ska vara klara söndag 18/10.

Fint språk – föreläsning, diskussion fult och fint, arbetsuppgift 8–11

Fortsätta jobba med arbetsuppgifter ca 20–30 min. Ska vara klara söndag 18/10.

Jobba med instuderingsfrågorna till provet i grupper (kommer senare).

43

PROGRAMVECKA

44

HÖSTLOV

45

Förberedelse inför provet

Prov språklig variation

 

4. Labbrapport med fysiken v.46

Vecka

Tisdag

Onsdag

46

Labbrapport – hur gör man?

Fortsätta skriva labbrapport


5. Muntlig presentation kombinerat med läsning v.47-2

Under det här momentet kommer vi att både jobba med muntlig presentation men också läsning i kombination med bokprat. Vi kommer arbeta med den retoriska arbetsprocessen och skriva ett eget tal som ni sedan ska hålla. Vi kommer även att låna en bok som vi i mindre grupper sedan kommer samtala om i samarbete med bibliotekarierna här på skolan. 

Vecka

Tisdag

Onsdag

47

Uppstart muntlig presentation och boksamtal

Föreläsning och övningar

Låna bok på biblioteket

Vad ska vi göra med boken?

Läsa

48

Föreläsning sista delen och introduktion av uppgiften. (Distans)

Jobba med tal/Läsa

49

Läsa (Distans)

 Jobba med tal.

50

Läsa (Distans)

Jobba med tal.

51

Boksamtal biblioteket via teams. / jobba med tal (Distans)

Boksamtal biblioteket / jobba med tal

2

Hålla tal

Hålla tal5. Referat och debattinlägg v. 4-7

Under detta moment kommer vi att jobba med formalia kring sammanfattningar (referat) av andras texter och hur dessa integreras i egna texter. Vi kommer även jobba med texttypen debattinlägg och konsten att argumentera. Momentet avslutas med ett debattinlägg. 

Vecka

Tisdag

Onsdag

4

Uppstart referat och övningsreferat.

Forts. övningsreferat och kamratrespons.   

5

Examinerande referat digiexam.

Uppstart argumentation och debattinlägg

6

Låna bok på biblioteket.

 

Skriva debattinlägg digiexam

Skriva debattinlägg digiexam.

7

Skriva debattinlägg.

Uppstart bok och film.


6. Läsning - bok 2 - v.7-12

Under det här momentet kommer vi att läsa en bok och se en film som ni senare ska skriva en analys om utifrån en given frågeställning. 


7. Muntlig presentation v.13-16


8. Debattinlägg 2 - vecka 17


9. Tema Ondskans ansikten v.18-22

Under det här momentet kommer vi att titta närmare på ondska och dess former med hjälp av film, novell och textutdrag. Momentet avslutas med en utredande text och seminarium.


Examensmål: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf

Uppgifter

 • Referat digiexam

 • Referat digiexam

 • Argumentation och debattinlägg

 • Argumentation och debattinlägg

 • Referat

 • Referat

 • Boksamtal

 • Informerande tal

 • Boksamtal

 • Läslogg

 • Läslogg

 • Informerande tal

 • Labbrapport

 • Labbrapport

 • Labbrapport

 • Prov språkvariation

 • Prov språkvariation

 • Fult och fint

 • Fult och fint

 • Sociolekter

 • Sociolekter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  Sve
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E

Matriser

Sve
Svenska 1

Svenska 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Skriva text
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, reflektera, sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Återge innehåll
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Språklig variation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.

Sve
Språklig variation Sv1

Språklig variation

E
C
A
Reflektion
Eleven kan ge ett exempel på hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ett exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd samt ett exempel om samhörighet.
Eleven kan ge två exempel på hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. Eleven ger också två exempel samt diskuterar hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge två exempel på hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation med en utvecklad diskussion. Eleven ger också två exempel med en utvecklad diskussion hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Resonemang
Eleven resonerar övergripande om olika attityder till någon form av språklig variation tex dialekt, sociolekt m.fl.
Eleven resonerar övergripande utifrån olika perspektiv tex individnivå och gruppnivå om attityder till några former av språklig variation tex dialekt, sociolekt m.fl.
Eleven resonerar utförligt utifrån flera olika perspektiv tex individnivå och gruppnivå, om attityder till flera olika former av språklig variation tex dialekt, sociolekt m.fl.

Sve
Novellanalys Sv1

Novellanalys

E
C
A
Innehåll
Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag
Har med minst två av punkterna. Har med minst tre egna iakttagelser och tankar från/om novellen.
Har med minst två av punkterna. Tankarna har en välgrundad koppling till novellen. Använder sig av minst tre berättartekniska/stilistiska begrepp tex tema, motiv, berättarperspektiv, miljö m.fl.
Har med minst två av punkterna. Tankarna har en välgrundad koppling till novellen och är nyanserade (t.ex. olika perspektiv). Kopplar innehållet till allmänmänskliga förhållanden dvs. sådant som kan sägas gälla alla människor.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning, avslutning Styckesindelning, styckemarkering Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig. Omfånget är till viss del anpassat till situationen.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckesindelning som är konsekvent markerad
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckesindelning som är korrekt markerad
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet

Sve
Bokprat Sv1

Boksamtal

E
C
A
Muntligt deltagande
- Eleven förmedlar egna tankar och åsikter. - Eleven kan ge enkla svar på frågorna.
- Eleven förmedlar egna tankar och åsikter med stöd från boken tex via citat eller återberättande. - Elevens svar är utförliga och välgrundade tex genom detaljer och utvecklade tankeled.
- Eleven förmedlar egna tankar och åsikter med stöd från boken tex via citat eller återberättande. - Elevens svar är utförliga och nyanserade tex genom detaljer, utvecklade tankeled och olika perspektiv.
Innehåll
- Eleven diskuterar med viss säkerhet innehållet i boken dvs. eleven kan återberätta det hen läst utan större problem. - Eleven kan använda sig av några litteraturvetenskapliga begrepp som tema och motiv i sina svar.
- Eleven diskuterar med viss säkerhet innehållet i boken dvs. eleven kan återberätta det hen läst utan större problem. - Eleven reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp tex berättarperspektiv, miljöbeskrivning och bildspråk. - Eleven kan, på ett utförligt vis dvs. grundligt och genomtänkt, använda sig av några litteraturvetenskapliga begrepp som tema och motiv.
- Eleven diskuterar med säkerhet innehållet i boken dvs. eleven kan återberätta det hen läst utan problem. - Eleven koppla innehållet i boken till allmänmänskliga förhållanden dvs. saker som angår och är relevanta för människor generellt. - Eleven kan, på ett utförligt vis dvs. grundligt och genomtänkt, använda sig av några litteraturvetenskapliga begrepp som tema och motiv.

Sve
Muntlig framställning Sv1

Informerande tal

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med viss säkerhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med viss säkerhet och stöder samt tydliggör den muntliga framställningen.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i för-hållande till temat eller den eventuella källa eleven använt. Det presentationstekniska hjälpmedlet används med säkerhet och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Framförande
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför grupp. Du har viss kontakt med din publik till exempel genom delvis ögonkontakt, något publiktilltal eller någon fråga.
Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför grupp. Du har kontakt med din publik till exempel genom ögonkontakt, publiktilltal eller frågor.
Du genomför med säkerhet muntlig framställning inför grupp. Du har god kontakt med din publik till exempel med genomgående ögonkontakt, några publiktilltal eller frågor.
Struktur
Anförandet är samman-hängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Dvs, dispositionen är tydligt urskiljbar genom att det finns en inledning, en mittdel och en avslutning samt övergångar mellan de olika delarna. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellanolika innehållsdelar. Dvs. Att de olika delarna är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt.
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning. Dvs. att språket och stilen delvis är anpassade till publiken och den tänka situationen.
Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Det ska inte låta som om det är en text som läses upp. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Tex med väl genomtänkta stilfigurer.

Sve
Debattinlägg mobilförbud Sv1

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag Källhantering
Eleven uttrycker sin åsikt om mobilförbud i skolan och framför något argument. Eleven presenterar något från Letmarks artikel. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från Letmark artikel är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln av Letmark. Argumentationen blir därmed som helhet effektiv.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning, avslutning Styckeindelning, styckemarkering Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbinding och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, d texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar.
Helhetsbedömning
Kommunikativ kvalitet – anpassning till syfte, mottagare och situation Självbärande text
Textens innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande debattinlägg i lokaltidningen.
Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll och språk. Den fungerar som ett inlägg i lokaltidningen.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett inlägg i lokaltidningen.

Sve
Referat Sv1

Referat

E
C
A
Innehåll och källhantering
Referatet är en enkel sammanfattning av texten där eleven i huvudsak lyfter fram det som är mest relevant. Källhänvisningen fungerar till viss del med en spårbar källa. Eleven kan skilja på egna och andras tankar.
Referatet är en sammanfattning av texten där eleven lyfter fram det som är mest relevant. Källhänvisningen fungerar med tex. referatmarkörer
Referatet är en skicklig sammanfattning av texten där eleven tydligt lyfter fram det som är mest relevant. Källhänvisningen fungerar väl.
Disposition och sammanhang
Den språkliga stilen i referatet är till viss del anpassad till det som finns i artikeln som refereras. Textbindningen fungerar huvudsakligen.
Den språkliga stilen i referatet är anpassad till det som finns i artikeln som refereras. Textbindningen är fungerande. Texten är styckesindelad på en konsekvent vis.
Den språkliga stilen i referatet är välanpassad till det som finns i artikeln som refereras. Textbindningen är väl fungerande. Texten är styckesindelad på ett korrekt och konsekvent vis.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Dvs. eleven använder stor bokstav och punkt.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: