Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstads mall för pedagogisk planering Lpfö 18rp

Skapad 2020-08-18 13:06 i Vitsippans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Beskrivning av tema/projekt. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Innehåll

Projektets/temats namn

(Här kan vi skriva projektets/temats namn eller valt innehåll om vi inte har det i den övergripande rubriken.)

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik
 • Skattning av Lpfö 18
 • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
 • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer

Syfte/Mål

Syfte svarar på varför vi ska  arbeta med detta tema/projekt/innehåll.

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära?

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp samt vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

 

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 

Riktlinjer i läroplanen

Kopiera och klistra in valda riktlinjer från Läroplan nedan

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

 

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

 

Planera och genomföra

Här beskriver vi  hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • Barns inflytande
 • Vårdnadshavares involvering
 • Kreativitet och de hundra språken
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt
 • Att förstå och göra sig förstådd
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
 • Språkstödjande dialoger
 • Dialog och produktiva frågor
 • Att lära tillsammans och av varandra
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • Variation i arbetsformer
 • Olika gruppkonstellationer

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: