Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svA åk 7 Arbetsområde: Skriva

Skapad 2020-08-18 13:48 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Läsår 2012 -2013 Ämne: SVA så 7-9 Arbetsområde: Skriva
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Arbetsområdet inleds med en skrivkurs. Vi skriver berättande text, lär oss att känna igen och producera texttypiska drag i egna texter.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad, språkliga drag och budskap.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du kommer att jobba med skrivregler som handlar om språkets struktur.
Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med ditt modersmål.
Hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
Stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Varför ska vi göra det?

Syftet är att utveckla din förmåga att skapa och bearbeta texter, förmedla ditt budskap enskilt och tillsammans med andra. Du ska även stimuleras till att uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer, t ex bild, film, musik.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och genom att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier och har kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor, Är det lättare att ta del av och bli delaktig i det svenska samhället.

Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.
Undervisningen i ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

I mötet med olika texter skall eleven ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Hur ska vi göra det?

Du ska ska arbeta med använda olika strategier för att skriva olika typer av texter för att kunna skriva skapande texter med olika budskap där ord, bild och ljud samspelar.
Arbeta med materialet, Komma igång och Mango.
Utifrån skönlitterära böcker kunna berätta om handlingen genom att använda nyckelord, nedslag (citat), skriftligt sammanfatta ett avsnitt att ur boken.
I loggboken ska du arbeta vidare med språkbruk genom att skriva i loggboken utifrån t ex att uttrycka känslor, ord och begrepp, kunskaper och åsikter, samt låneord.
Du arbetar ensam eller tillsammans med andra med att skriva egna texter som du ger och får respons på.
Du använder "Checklistan" för att bearbeta dina texter som t ex skrivregler, stavning, användning av ordlista, likheter och skillnader jämfört med ditt modersmål.
Du arbetar med digitala text som t ex chatt, sms samt skillnaden mellan talat och skrivet språk.
I arbetsområdet, stavningsregler, skiljetecken,ordförståelse jobbar du med laborationer och arbetshäfte i materialet, Steg för steg samt programmet Lexia.

Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Följande kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Du kan olika strategier för hur du att skriver olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad, språkliga drag och budskap.
I skapande av texter ska du visa att ord, bild och ljud sampelar.
Du visar hur du på olika sätt kan bearbeta egna texter till innehåll och form och kan ge och ta emot respons på texter.
Du kan använda dator vid redigering och disposition av texter
Du redovisar hur man använder språket på olika sätt i digitala medier

Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du behärskar skrivregler som handlar om språkets struktur, stavningsregler, skiljetecken.
Du kan jämföra meningsbyggnad på svenska i jämförelse med ditt modersmål.

Matriser

SvA
Ämne: SVA så 7-9 Arbetsområde: Skriva

F
E
C
A
Skriva
Skriva olika texter med språklig variation
Du kan inte skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Dukan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons
Du kan inte ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt
Söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den
Du kan inte söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Förmedla texters budskap
Kan inte genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sättkan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk
Sammanstäl-lningarna innehåller inte enkla beskriv-ningar och förklaringar, enkelt ämnes-relaterat språk samt i huvud-sak fungerande struktur, citat och källhän-visningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskriv-ningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhän-visningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvis-ningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanser-ade beskriv-ningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhän-visningar
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter du skriver innehåller inte enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: