Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa - år 1

Skapad 2020-08-18 14:33 i Slaka skola Linköping
Grundskola 1 Svenska
Att kunna läsa är en förutsättning för att utvecklas maximalt. Vi hoppas att vi kan ge eleverna läsglädje och bra kunskaper för framtiden.

Innehåll

Undervisning:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.

Vi kommer att träna på:
*att lära oss vanliga ordbilder.
* ljuda ord med de bokstäver vi kan.
* läsa ord och meningar.
* läsa vanliga ord med flyt.
* läsa läslistor.
* läsa böcker.



Arbetssätt:

Vi jobbar med:
*gemensam läsning
* skuggläsning
* individuell läsning
* parläsning
* gruppläsning
* boksamtal 
* läsförståelse
* högläsning



Bedömning:
När du sluttar ettan ska du kunna
* alla bokstäver, deras ljud och deras namn
* läsa enkla ord på egen hand.
* läsa enkla meningar på egen hand.
* läsa enkel text på egen hand. (Minst 5 meningar)
* kommentera och återge det du läst.
* förstå texters innehåll vid högläsning och kunna koppla det till egna erfarenheter.

Riktmärket är att du ska klara minst Avstämning A i slutet av ettan. (Se matrisen nedanför.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Skolverkets bedömningsstöd - Läsa

Läsa A - minimikrav år 1
Läsa B - minimikrav år 2
Läsa C - minimikrav år 3
Läsflyt
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläning är den dominerande avkodningsstrategin.
Läsa ord
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Korrigera sin läsning
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att [utifrån sina egna referensramar] samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Faktatexter
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Skönlitterära texter
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: