Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten, svenska åk 3, läsåret 2020-2021

Skapad 2020-08-18 15:58 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
I årskurs 3 får Asta, Bea och Cesar nys om en försvunnen guldskatt från Vikingatiden. Det sägs att någon ur släkten Kummelstjärna hittade skatten på 1500-talet, men ingen vet säkert. Släkten är utdöd och ingen skatt har synts till. Olika spår leder ABC-klubben allt närmare ett svar på gåtan. Men det är fler än dem som är ute efter skatten...

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11, s. 247.)

Under läsåret kommer vi att fokusera på att fördjupa elevernas läsförståelse och läsflyt, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.I åk 3 ska vi för sista gången få följa med ABC-klubben på ett nytt äventyr, en skattjakt!

 

”Nyckeln till skatten” består av flera olika material och vi kommer att använda oss av lärobok, läseböckerna och en läxbok som ett komplement till svenskaundervisningen i åk 3. Läroboken är också indelad i två delar:

- Arbetsboken som hör till läseboken där den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner för att därefter jobba med läsförståelse och olika skrivupgifter, enskilt och i grupp.

-Språknycklar där de konkret för ta sig an olika textgenrer med hjälp av olika läsförståelsestrategier samt träna sig på att själv skriva olika slags texter. Det finns finns också moment som berör språklära och stavning där eleverna t.e.x får träna sig på alfabetisk ordning, meningsbyggnad, skiljetecken och ljudskridning stavning. 

 Mål

Du ska kunna:

 • Återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt. Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • Skriva läsligt för hand och på dator.
 • Läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
 • Stava vanligt förekommande ord. Skriva olika slags texter. Kunna använda dig av stor bokstav, mellanrum och passande skiljetecken.

Undervisning

 • Vi samtalar, diskuterar och reder ut svåra ord i varje kapitel i "Nyckeln till skatten".
 • Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken och språknycklar men också genom att skriva skriva olika slags texter.
 • Vi läser tyst och efterarbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll i en bokrecension.
 • Vi skriver olika slags texter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev.
 • Vi skriver på iPad och för hand.
 • Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa elevnära texter med flyt. Förstå innehållet i det du läser och att du kan återberätta det. kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.
 • Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
 • skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Följa meningsreglerna genom att använda stor bokstav i början av mn och vid namn, skriva med gemener, använda passande skiljetecken.
 • Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: