👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2, Diamantjakten HT+VT

Skapad 2020-08-18 18:54 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Diamantjakten - HT 18
Grundskola 2 Svenska
Diamantjakten, årskurs 2, HT + VT

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 34-23. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Inledande sidor

 • göra förutsägelser
 • fakta om böcker: bekanta sig med begreppen, titel, innehåll, kapitel, författare, illustratör
 • enkel personbeskrivning i skrift
 • muntlig personbeskrivning

Kapitel 1 – resande nallar

 • rubriker
 • sammansatta ord
 • alfabetet och bokstavsformer

Kapitel 2 - ödehuset

 • text till själv-koppling
 • synonymer
 • vokaler
 • namn skrivs med versal initialt

Kapitel 3 – ett överraskande besök

 • instruktioner
 • konsonanter
 • förutsägelse

Kapitel 4 – ett hemskt besked

 • på-ytan-frågor
 • olika sätt att svara på frågor
 • göra om meningar till frågor
 • skriva frågetecken
 • skriva egna frågor

Kapitel 5 – Astas dagbok

 • skriva dagbok
 • skriva datum
 • månadernas namn och ordning

Kapitel 6 – Maj-Björns första resebrev

 • skriva brev
 • adressera kuvert
 • läsa och följa en instruktion
 • kategorisering av ord
 • motivera och argumentera

Kapitel 7- ”Nej, bredsida, sa jag!”

 • frågor under utan
 • att urskilja olika typer av frågor
 • ämnesspecifika ord
 • sammansatta ord
 • rebusar

Kapitel 8 – ett nytt jobb

 • händelseförlopp
 • ordklassen adjektiv
 • ordkunskap – trädgårdsord
 • ordkunskap – känsloord
 • motsatsord
 • sökläsa

Kapitel 9 - glitteränglar

 • textkopplingar till egna erfarenheter
 • ordkunskap – frukostord
 • återge ett händelseförlopp
 • skriva en instruktion
 • bygga ut meningar

Kapitel 10 – Astas fantastiska idé

 • ordklassen substantiv
 • substantivböjningar – ändelser
 • fröken Detektiv reder ut oklarheter
 • göra inferenser och dra slutsatser

Kapitel 11 – inga elever i lärarrummet

 • ordklassen verb
 • verbböjningar – ändelser
 • händelseförlopp
 • förutsägelser

 Kapitel 12 – Bakom spegeln

 • skriva brev
 • att hitta och återge direkt uttryckt information i texten
 • skriva längre utvidgade svar

Kapitel 13 – Kändisklassen

 • ämnesspecifika ord, kategorisering
 • intervju
 • studieteknik stödord
 • sammanfatta med egna ord

Kapitel 14 – Dagboken

 • berättelsekarta
 • känslor
 • känsloord

Kapitel 15 – En nalles irrfärder

 • berättelse ur två perspektiv
 • repetera vokalljuden

Kapitel 16 – Allt försvinner

 • träna ordklasser
 • struktur i en tidningsartikel
 • skriva en artikel

Kapitel 17 – Gavinis guld

 • händelseförlopp med röd tråd
 • annonser, olika typer av annonser
 • skriva en egen annons

Kapitel 18 – Klockan tickar

 • liknelser och metaforer
 • faktatexter
 • VÖL-modellen
 • tankekarta

Kapitel 19 – Feber till frukost

 • sammansatta ord
 • ng-ljudet 

Kapitel 20  Buenos Aires, nästa!

 • skriva sammanfattning
 • berättelsestruktur
 • berättelsekarta

Kapitel 21 – Galna ungar

 • talstreck
 • sökläsning
 • dialog eller samtal

Kapitel 22 – Fördröjning

 • verb i nutid och dåtid
 • räkneord: grundtal och ordningstal

Kapitel 23 – Var är nallen?

 • empati
 • händelseförlopp
 • leka med ord

Kapitel 24 – Önska mig lycka till

 • sökläsning
 • uppfatta och beskriva skillnader
 • lägesord
 • läsa och följa instruktioner

Kapitel 25 – Slut för idag, tack för idag

 • frågor på djupet
 • skriv och berätta om olika känslor
 • korsord

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Diamantjakten - inledande sidor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Enkel personbeskrivning i skrift
s. 3
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Förutsägelser - Vad tror jag boken kommer handla om?
s. 4
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Fakta om böcker
Bekanta sig med begreppen: titel, innehåll, kapitel, författare, illustratör s. 5
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Muntlig personbeskrivning
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker...
Jag tycker de inledande sidorna har varit svåra.
Jag tycker de inledande sidorna har varit ganska lätta.
Jag tycker de inledande sidorna har varit väldigt lätta.

Sv
Diamantjakten - kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubriker
s. 6
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Sammansatta ord
s. 7
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Alfabetet och bokstavsformer
s. 8
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 1 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 1 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 1 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Text till själv-koppling
s. 10 (Den egna bakgrundskunskapen aktiveras, när en bok får mig att tänka på mitt eget liv.)
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Synonymer
s. 11
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Vokaler
s. 12-13
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Namn skriv med versal initialt
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 2 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 2 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 2 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
s. 14-15
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Konsonanter
s. 16-17
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 3 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 3 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 3 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Frågor på ytan
s. 18-19
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Olika sätt att svara på frågor
s. 19
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Göra om meningar till frågor
s. 20
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva frågor
s. 21
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 4 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 4 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 4 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva dagbok
s. 22 + 24-25
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Datum
s. 23
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 5 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva brev
s. 26-27
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Kategorisering av ord
Sortera ord under rätt rubrik. s. 28-29
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 6 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 6 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 6 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Frågor under ytan
s. 30
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva meningar av ämnesspecifika ord
s. 31
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Sammansatta ord
s. 32
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Rebusar
s. 33
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 7 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 7 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 7 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Händelseförlopp
s. 34-35
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordklassen adjektiv
s. 36-37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Motsatsord
s. 36-37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 8 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 8 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkopplingar till egna erfarenheter
s. 38-39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva meningar till ett händelseförlopp, skriva en instruktion
s. 40
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Bygga ut meningar
s. 41
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 9 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 9 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 9 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 10

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse och återge delar av texten
s. 42
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordklassen substantiv
s. 44-45
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 10 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 10 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 10 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återge ett händelseförlopp/läsförståelse
s. 46-47
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordklassen verb
s. 48-49
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 11 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 11 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 11 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hitta och återge direkt uttryckt information i texten
s. 50-51
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva längre utvidgade svar på frågor
s. 50
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva brev
s. 52-53
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 12 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 12 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 12 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra inferenser
Använda tidigare kunskaper om texter, samt förhålla sig till ny kunskap för att kunna dra slutsatser. s. 54-55
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ämnesspecifika ord, kategorisering
s. 55
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Förbereda och genomföra en intervju
s. 56-57
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 13 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 13 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 13 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättelsekarta
s. 58
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Känslor och känsloord
s. 59-61
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 14 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 14 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 14 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ur olika perspektiv
s. 62-63
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
En eller två konsonanter
s. 64-65
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 15 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 15 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 15 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse - svara med hel mening
s. 66
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är svårt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ordklasser
s. 67
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är svårt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Tidningsartikel
s. 68-69
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är svårt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 16 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 16 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 16 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Händelseförlopp med röd tråd
s. 70-71
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Annons
s. 72-73
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 17 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 17 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 17 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Liknelser och metaforer
s. 75
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa faktatext
s. 76
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Svara på frågor utifrån en faktatext.
s. 77
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 18 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 18 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 18 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfattning
s. 78
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Ng-ljudet
s. 80-81
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 19 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 19 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 19 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva en sammanfattning
s. 82
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Skriva en berättelse
s. 84-85
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 20 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 20 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 20 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talstreck
s. 86-89
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Sökläsa
s. 86-87
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Dialog
s. 88-89
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 21 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 21 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 21 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Verb i nutid eller dåtid
s. 90-91
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Räkneord: grundtal och ordningstal
s. 92-93
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 22 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 22 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 22 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 23

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Pratbubblor och tankebubblor
s. 94
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Sammanfatta händelseförlopp med bilder
s. 95
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 23 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 23 har varit ganska lätt.
Jag tycker att kapitel 23 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 24

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sant eller falskt?
s. 98
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Finn fem fel - beskriva skillnader
s. 99
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa och följa instruktion
s. 100-101
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 24 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 24 har varit ganska lätt.
Jag tycker att kapitel 24 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 25

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Frågor på djupet
s. 102-103
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Berätta om en bild
s. 104
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 25 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 25 har varit ganska lätt.
Jag tycker att kapitel 25 har varit väldigt lätt.