Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnen pedagogisk planering

Skapad 2020-08-18 18:56 i Åkerbrukets förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Pedagogisk planering Åkerbrukets förskola 2020

 

Val av kärnämne/n:

Självbild-att veta vem man är och vad man kan

Mentalisering-att föreställa sig andras perspektiv och känslor

Var är vi? - Nulägesanalys

Förskolans värld är ny för några av barnen och för en del är det relativt nytt. Gemensamt för alla är att lokaler, barn och pedagoger är nya på Kvarnen och Åkerbrukets förskola. Därför kommer vi arbeta mycket med att lära känna varandra, pedagoger-barn, barn-barn och barn-miljö.

Vi använder oss av Julia, en nyfiken flicka, som är och kommer att vara tillsammans med oss på Kvarnen och ge barnen olika uppgifter och utmaningar på olika vis.

 

Vart ska vi? - (Vad vill vi att barnen ska utveckla)

Språk och kommunikation:

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utöka sitt ordförråd. Att genom verbalt, kroppsspråk eller takk kunna vara delaktiga i diskussioner och aktiviteter och få en större förståelse för det vuxna och barn säger och ta hänsyn till detta.
Vi vill att barnen kommer i kontakt med sagor på olika vis, genom böcker, Ugglo, digitala skärmen mm, och kunna samtala om dessa.
Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska lära känna sin bokstav eller sitt namn.

•ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
•intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Naturvetenskap och teknik:

Vi vill utmana barnen att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, med material på hemvisten, material vi hittar ute och med vår smartboard.
Vi vill skapa en nyfikenhet kring djur och växter, hur ser de ut och vad behöver de för att växa/må bra? Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska få en förståelse för processen från ett frö/kärna till en växt.

 

•förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
•förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

Inflytande:

Vi vill att barnen ska känna och förstå att det är utifrån deras intressen som vi går vidare med vårt projekt. Att de kan vara med och demokratiskt påverka deras dagar här på förskolan, att deras röst blir hörd.
Vi vill även att barnen ska visa hänsyn till vår miljö på förskolan, både inne och ute genom att vara rädda och visa hänsyn till våra saker.

 

•intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
•förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan,

 

Normer och värden:

Vi vill att barnen visar omtanke mot varandra. Vi vill skapa en miljö där vi hjälper varandra på olika vis.
Att barnen lär sig säga eller visa STOPP och förstår innebörden av ordet.
Vi vill att barnen får en förståelse och ett intresse kring sortering av skräp.

 

•förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
•ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,

 

Kulturell identitet, motorik och skapande:

Vi vill öka barnens koordinationsförmågan och motorik och deras intresse för rörelse på olika vis.
Vi vill även att barnen får möjlighet att skapa på olika vis, till stor del genom bild.

 

•motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
•förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Personlig och social utveckling:

Vi vill att barnen på Kvarnen stärks i sitt ”jag kan”, att våga testa nya som gamla saker. Samt att hjälpa barnen stärka sin självständighet och tro på sig själva.
Vi vill att barnen får en nyfikenhet och lust att lära under dagarna på Kvarnen.

 

•självständighet och tillit till sin egen förmåga
•nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Matematik:

 Vi vill skapa förutsättningar för barnen att komma i kontakt med olika matematiska begrepp som tal, antal, mängd och sortering och skapa en förståelse för dessa begrepp.

 

•förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Hur gör vi? – (Hur undervisar vi?)

Språk och kommunikation:

Vi ser ett stort intresse för böcker och sagor på olika vis. Barnen visar en nyfikenhet och intresse av att utveckla sitt ordförråd, då vi ser att de testar att härma ord eller läten.
Vi kommer erbjuda sagor på olika vis och förstärka detta genom takk. Att ha böcker framme i barnens nivå ger möjlighet till att barnen spontant kan ta fram en bok och läsa, eller visa att hen vill läsa.
Vi kommer även att arbeta med Bornholmsmodellen, både i helgrupp men också i mindre grupper.
Genom att återkoppla tillsammans med barnen under bland annat samlingar skapar vi diskussioner kring det vi tidigare gjort och hur vi går vidare.
Vi kommer använda namnkort till samlingar, namn vid matsituationer och namn vid barnens hyllor. På så vid skapar vi förutsättningar för att känna igen sitt namn eller sin första bokstav

 

Naturvetenskap och teknik:

Med hjälp av Julia kommer vi möta djur på olika vis. Som en start kommer vi få träffa Julias hund Soda. Med Soda kommer vi att utforska vår närmiljö och då kommer vi leta efter olika djur och forska tillsammans kring dessa. Vilken färg, hur många ben, var bor de? Tillsammans kommer vi bygga och konstruera olika djur med hjälp av olika tekniker och material.

Vi kommer, tillsammans med Julia, så fröer och lära oss vad som krävs för att våra fröer ska växa. Blir det någon skillnad om vi vattnar eller inte? Om vi ställer planteringarna i solen eller i ett mörkt skåp?

 

Inflytande:

Med hjälp av bilder kommer vi skapa en tankekarta tillsammans. De som inte har det verbala språket än kan med hjälp av bilder visa vad de tycker att vi ska göra tillsammans med Julia. Genom brev berättar Julia att hon är lite blyg så vi alla behöver hjälpas åt för att locka Julia till att våga flytta in på Kvarnen. Vi kommer lyssna in barnens tankar och idéer för att ge barnen ett inflytande kring deras dag på förskolan.

Vi kommer också tillsammans med Julia prata mycket om hur vi ska ta hand om varandra och vår miljö på förskolan,  att exempelvis vara rädda om våra saker både inne och ute.

 

Normer och värden:

Det är viktigt att vi vuxna är goda förebilder. Genom att gestalta olika situationer som kan uppstå, ta saker från varandra, hjälpa varandra mm, ger vi barnen möjlighet att diskutera och tillsammans komma överens om det är okej eller inte att göra så.
Vi vill uppmuntra till att vara rädda om varandra och det som finns runt omkring oss.

Med hjälp av kompisböckerna (kanin och igelkott) kommer vi komma i kontakt med bland annat begreppet STOPP, och skapa förutsättningar att förstå innebörden av detta.

Vi kommer markera våra sopkärl där vi tillsammans hjälps åt att sortera i rätt kärl. Barnen kommer få följa med ute i sophuset och sortera i rätt tunna och vi kommer gå på skräpjakt tillsammans med Julia.

 

Kulturell identitet, motorik och skapande:

Med hjälp av olika rörelsepass får barnen möjlighet att utveckla sin motorik genom att utmanas i ex hoppa, krypa, rulla osv. Vi vill att barnen känner glädje över att röra på sig och att utmana sin motorik.

Vi kommer också arbeta med skapande på olika vis (måla, rita, lera och limma). Bland annat ska vi skapa en miljö till Julia och hennes hund Soda. Vi testar flera olika sätt att skapa på vid flera olika tillfällen.

 

Personlig och social utveckling:

Genom att ge barnen tid och stöttning i våra aktiviteter, både spontana och planerade, vill vi ge de möjlighet att känna att de kan. Det kan exempelvis innebära att klara av att ta på sig skorna själv. Vi vill låta barnen ta små steg framåt till en lyckad process och stötta genom beröm och uppmuntran. Genom att ge barnen den tid de behöver kommer vi skapa en större självkänsla hos barnen, -att jag kan!

 

Matematik:

Vi kommer att dela gruppen i två delar vid olika tillfällen. Detta för att kunna utmana barnen efter deras förutsättningar.

Vi kommer sortera på olika vis, pärlor, färgade stenar, leksaker. Sortera utifrån färg, storlek mm.
Vi kommer räkna antalet barn som är på Kvarnen varje dag vid samlingar, räkna djurens ben och annat vi stöter på under vår resa med Julia. Detta för att ge barnen förutsättningar för att lära sig antal och räkneföljd.

 

 

 

Delutvärdering i dec/jan och Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det?

 

Hur går vi vidare? (fånga upp det ni inte nuddat vid utifrån er planering)

 

Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

 

 

Koppla på läroplansmålen i Unikum i den pedagogiska planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: