Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 6B

Skapad 2020-08-18 19:59 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 6
Grundskola 6 Matematik
I Favorit Matematik 6B kommer vi bland annat arbeta med: Tal i decimalform, Procent, mätning av tid samt problemlösning. Vi kommer även repetera: Negativa tal, tal i bråkform, algebra, geometriska objekt, volym, statistik, koordinatsystem och sannolikhet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder samt procedurer och användbarhet för matematik.

Mål

Att du arbetat med de förmågor som ska utvecklas i matematik och mött det centrala innehållet för stadiet innan du avslutat din tid hos oss på mellanstadiet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, huvudräkningsuppgifter, problemlösning, matteordlistor där vi arbetar med begrepp, resonemang och kommunikation. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 6B, favoritsidor laborativa övningar, programmering och digitala verktyg. På varje lektion ges ett beting. Diagnoser och avstämningar görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer bland annat att få undervisning om:

Taluppfattning och tals användning

  Tal i decimalform

  Procent

  Mätning av tid och tidsintervall

  Vi kommer även att repetera:

  Negativa tal

  Tal i bråkform

  Algebra

  Mätning

  Geometriska objekt

  Volym

  Sannolikhet och simulering av sannolikhet

   

  Statistik med och utan digitalt verktyg

   

  Koordinatsystem

   

  Problemlösning och programmering

  Hur går bedömningen till?

  Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser/prov, gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med återkommande diagnoser och egna reflektioner.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
   Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
   Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
   Ma
  • föra och följa matematiska resonemang, och
   Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
   Ma
  • Centralt innehåll
  • Positionssystemet för tal i decimalform.
   Ma  4-6
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
   Ma  4-6
  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
   Ma  4-6
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
   Ma  4-6
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
   Ma  4-6
  • Metoder för enkel ekvationslösning.
   Ma  4-6
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
   Ma  4-6
  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
   Ma  4-6
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
   Ma  4-6
  • Proportionalitet och procent samt deras samband.
   Ma  4-6
  • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
   Ma  4-6
  • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
   Ma  4-6
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
   Ma  4-6
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
   Ma  4-6
  • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
   Ma  4-6
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
   Ma  4-6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: