Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu och Kråkan flyttar in på Harven

Skapad 2020-08-19 08:25 i Åkerbrukets förskola Svedala
Förskola

Innehåll

  1. Pedagogisk planering Åkerbrukets förskola 2020
  2.  

Val av kärnämne/n:

- Kommunikation

- Mentalisering 

Var är vi? - Nulägesanalys

Barngrupppen består av barn i åldern 3-5 år. Barnen kommer från olika avdelningar och förskolor sen tidigare.Barnen har ett stort rörelsebehov samt tycker om att utforska med hela kroppen.  Vidare är några av barnen väldigt närgångna med varandra och behöver hjälp och stöd av en vuxen i att säga stopp. Många av barnen söker kontakt med en vuxen samt behöver stöd att ta kontakt med de andra kompisarna. Många av barnen behöver också utvecklas och utmanas i sin språkliga medvetenhet.

 

 Vart ska vi? - (Vad vill vi att barnen ska utveckla)

 

Språk och kommunikation:

Vi har uppmärksammat att många av barnen behöver stöd med språk och kommunikation på olika sätt. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd samt utveckla sitt återberättande. Vidare vill vi att barnen ska skapa ett intresse för alfabetet samt utmanas vidare i sin skriftförmåga. 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Naturvetenskap och teknik: 

Vi vill att barnen ska få en kunskap om djur i vår närhet. Barnen ska få ta del av olika produkter och deras ursprung som vi äter och dricker t.ex mjök och havredryck. Vi vill att barnen ska få en förståelse för var papperet kommer ifrån och hur det påverkar naturen samt källsortering och varför ska vi sortera, vad händer sen!? Barnen ska få utveckla sin förmåga att bygga, skapa samt följa olika instruktioner och ritningar på olika sätt.

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Inflytande:

Barnen ska få en förståelse för t.ex varför de ska plocka undan efter sig? (sina egna handlingar) och vara rädda om våra saker? De ska få kunskap att allt har ett samband. De ska också få ta del av att få uttrycka sin åsikt men samtidigt förståelsen för rösträtt. Att det behövs ett samarbete med andra för att vissa saker ska fungera.

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Normer och värden:

Vi vill att barnen ska ha en trygg och gynnsam miljö på förskolan. Barnen ska visa respekt till både vuxna och barn samt respektera varandra. 

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Kulturell identitet, motorik och skapande:

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för vad kroppen behöver för att må bra samt få möjlighet att utevckla sin motorik och koordinationsförmåga. Vi vill erbjuda olika uttrycksformer för att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som känns tryggt för dem. Barnen ska få en kunskap om olika länder och kulturer för att kunna förstå sin omvärld.

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Personlig och social utveckling:

Barnen ska få ta del av att man har rätten om sin egen kropp och sin personliga integritet. Vi vill utveckla en förståelse för att barnen har både rättigheter samt skyldigheter i samhället på olika sätt.  

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Matematik:

Barnen ska utveckla kunskaper om mätning utifrån olika storlekar, utveckla antal och ordningsföljd samt utveckla olika matematiska begrepp och kunna se samband.  

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 

Hur gör vi? – (Hur undervisar vi?)

Språk och kommunikation:

Vi kommer att läsa böcker om Mamma Mu, föra boksamtal utifrån böckerna samt prata om bokens framsida, vad säger den, vad tror barnen att boken handlar om. Använda frekvens bilder för att utveckla ett ökat ordförråd. Inne på hemvisten kommer vi att ha Mamma Mu i mjukis djur för att kunna använda dem i att skapa egna berättelser. Varje dag kommer barnen att få reflektera och återberätta olika saker, t.ex vad dem har gjort på gården, vad vi åt, vad dem gjort i helgen osv. samt att vi kommer tillsammans med barnen på fredagar reflektera och titta tillbaka på bilder vad det är vi har gjort under veckan. Barnen kommer också få möta bokstäver på olika sätt i utbildningen bl.a kommer Mamma Mu och Kråkan att komma med olika uppdrag.

Naturvetenskap och teknik:

Genom Mamma Mu kommer vi att fördjupa oss i kor. Vart kommer mjölken ifrån, låta barnen få fundera och ställa egna hypoteser om hur mjölken kommer till oss. Tala om mjölk från djur och växtbaserad mjölk, vad är skillnader/likheter. Vi kommer prata om sopsortering, alla barnen har sedan tidigare mött sopmonsterna och därför kommer vi att fortsätta arbeta med dem. Vi kommer också fördjupa oss i vad händer med det vi sorterar. Då vi sett att det  produceras mycket inne på avdelningen med papper ska barnen få en inblick i hur papper görs, fråga barnen hur de tror att papper kommer till oss, samtala kring träden och dess påverkan på naturen/hållbarhet.  Dessutom kommer barnen att få möta bygg och konstruktion, dels inne på hemvisten med olika lek material men också i våra undervisningar. Boken ”Mamma Mu bygger koja” kommer att vara en ingång i vår arbete med bygg och konstruktion.

Inflytande:

Vi kommer att samtala med barnen kring varför man ska plocka undan efter sig och vara rädd om miljön på förskolan. Koppla det till hållbarhet samt ekonomi, allt kostar pengar. Barnen ska få en förståelse för sambandet mellan handlingar och vår omvärld. Barnen ska också få möjlighet att påverka samt förståelse för majoritet/minoritet genom att rösta gällande vissa aktiviteter t.ex gå ut eller vara inne, vilken lekplats vi ska gå till, vad vi ska lyssna på för bok etc.

Normer och värden:
Alfons Åberg kommer vara en del i vårt arbete kring Värdegrunden. Vi kommer utgå från olika Alfons böcker, filmer samt att pedagogerna kommer att dramatisera olika vardagssituationer och händelser i böckerna. Även barnen ska få vara delaktiga i dramatiseringen. Vi kommer bl.a att lyfta att respektera varandra, olikheter och konflikter. 

Kulturell identitet, motorik och skapande:

Inne på avdelningen har vi barn med olika bakgrunder, kulturer och språk. Dessa kommer vi lyfta genom att bl.a Kåkan har varit ute och rest mycket och med sig har han olika upplevelser och bilder att visa upp och samtala med barnen om. Vi kommer samtala med barnen om världen utifrån olika perspektiv så som flaggor, språk och sånger. Sätta upp flaggor från de länder som barnen har någon anknytning till samt använda barnen som lärarresurser vid t.ex enkla fraser, hej och tack. 

Varje vecka har vi inplanerat någon form av rörelsepass så som miniröris, yoga, just dance. Dessutom kommer vi att lyfta vikten av sin hälsa och välbefinnande vad behöver kroppen för att må bra och kunna växa. 

Vi kommer också att ha fokus på skapande. Barnen kommer få möta olika material och tekniker i sitt skapande. Vi kommer bl.a skapa ett träd till Mamma Mu. 

Personlig och social utveckling:

Varje vecka kommer vi att arbeta med barnen om vad som är privata områden och vad man får och inte får göra med andras kroppar samt att våga säga nej/stop. I arbetet använder vi oss av böcker av olika slag, filmer, sånger samt drama. I samlingar kommer vi att ha en ömtålig boll som skickas runt så alla barnen blir hörda och sedda. Vi kommer också att arbeta i mindre grupper för att alla barn ska våga göra sig hörda.Vidare kommer vi att skapa gemensamma regler inne på vår hemvist som barnen tillsammans får följa och påminna varandra om. 

 Matematik:  

Barnen har visat ett intresse för mätning, detta kommer vi därför att arbeta med på olika sätt. Vi kommer också arbeta med andra matematiska begrepp så som antal, ordningsföljd och mönster. Pedagogiska program så som ”Miniräknarna”, ”Mattelandet” och ”Sifforlandet” kommer också vara en del i vår undervisningen för att barnen ska få begreppen till sig ur andra perspektiv. Dessutom kommer vi att utgå ifrån Mamma Mu och Kråkans språk-matematik bok för att möta siffror på olika sätt och i olika sammanhang. 

 

Delutvärdering i dec/jan och Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det?

 

Hur går vi vidare? (fånga upp det ni inte nuddat vid utifrån er planering)

 

Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

 

 

Koppla på läroplansmålen i Unikum i den pedagogiska planeringen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: