👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens projektuppstart 2020 - 2021 "Barns möten med naturen"

Skapad 2020-08-19 08:34 i 123371 Förskolan Sol och Måne Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom ett digitalt brev, möte eller lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag och nu är det dags att komma igång.

Stödtext:                                                                                                                                                                                                             

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

 

·       Vi tar hand om projektmaterialet från familjerna på vår förberedda dokumentationsväggen respektive avdelning på förskolan. 

 

·       Vi tittar på bilderna tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper. Vi reflektera tillsammans.

 

·       Vi observerar och dokumenterar det barnen gör/säger.

 

·       Vi fångar upp barnens reflektioner, deras tankar, teorier och hypoteser kring bilderna.

 

·       Vi lyfter upp och uppmärksammar vad det är barnen fäster sig särskilt vid? Vad är det de återkommer till? 

 

·        Vi utformar och ändrar våra lärmiljöer utifrån vårt projekt och ser över vilka material som vi behöver tillföra och introducera.

 

Hur går vi vidare?

 

Gå på "spaning" med barnen och fotografera det ni blir nyfikna på (djur, väderlek, vatten, något som växer...) Dokumentera deras lust och utforskande.

 

Fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta,  planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor mm Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar och/eller på annat sätt.

 

Planera in tid för reflektion med barnen. Vilka förkunskaper finns redan hos barnen? Rita gärna en mindmap.

 

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolkar och analyserar: Hur, vad, när, vem och varför?

 

Därefter är det tid för arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning utifrån Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? Exempelvis genom en frågeställning - "Hur hittar småkrypen mat i vår stad?"

 

Använd det Stödmaterial som tillhör perioden Projektuppstart. Er ledning kan hämta den i Södermalms Digitaliseringsnätverk_Team, under Allmänt, Filer, Arbetsbok PoB. I stödmaterialet finns fler utvecklingsfrågor och verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Bjud in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande, vid terminens föräldramöte.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

 

Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Så här använder vi lärloggar: 

 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

 

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

 

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

 

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

 

I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18