Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Rädda Östersjön

Skapad 2020-08-19 10:36 i Roslagsskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Vad kan vi göra för att rädda vårt hav?

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.35 -

Förmågor

 • Använda naturvetenskapliga begrepp som rör arbetsområdet
 • Förklara samband
 • Analys- och argumentationsförmåga
 • Förmågan att anpassa innehåll till syfte och målgrupp
 • Dokumentera arbetsprocessen i utmaningen Rädda Östersjön
 • Dokumentera laborationer
 • Dra slutsatser utifrån ett resultat

Vad ska jag lära mig?

 • Ekologi och ekologiska modeller
 • Människans miljöpåverkan-hållbar utveckling
 • Delsystem som samverkar i större system (t.ex. matproduktion och avfallshantering)
 • Östersjöns problematik (övergödning, kemikalier, läkemedel, nedskräpning, plaster, överfiske, klimatförändringar)
 • Organisk kemi - kolets kemi

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Begrepps- och kunskapsprov
 • Analysuppgifter
 • Laborationer
 • Slutuppgift i utmaningen Rädda Östersjön

   

Planering:

Uppgifter

 • Fråga 1 - Näringsväv

 • Fråga 2 - Vegetarisk skollunch

 • Miljögifter i havsörn

 • Uppgift 4 - Analysuppgift

 • Lab - Rena vatten

 • Klimatkalkylatorn - Hemuppgift

 • Lab - Kol

 • Lab - Alkoholer

 • Begreppsmall Organisk kemi

 • Organisk kemi - Grafen

 • Organisk kemi - Kolets kretslopp

 • Organisk kemi - Övergödning

 • Organisk kemi - Plaster

 • Organisk kemi - Mediciner

 • 17/12 NO - A life on our planet

Matriser

Ekologi och hållbar utveckling

Uppgift 1 - Näringsväv

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Jag......
…anger rätt alternativ
om antalet blåmesar ökar eller minskar med en enkel motivering.
.... förklarar
varför liljekonvaljerna ökar eller minskar kopplat till minskningen av antalet huggormar i en lång eller kort händelsekedja.
varför liljekonvaljerna ökar eller minskar kopplat till näringsvävens komplexitet.

Uppgift 2 - Vegetarisk skollunch

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Jag.....
…. resonerar om orsakssamband
i ett led kring en konsekvens.
i ett led kring en konsekvens och i ett led kring en annan konsekvens eller i två led kring en konsekvens.
i ett led kring en konsekvens och i två led kring en annan konsekvens.

Uppgift 3 - Miljögifter i havsörn

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Jag.....
…beskriver/förklarar
ett samband mellan miljögifter i fisk och havsörn.
ett samband mellan miljögifter, näringskedja och havsörn.
ett samband mellan miljögifter, näringskedja och anrikning hos havsörn.

Uppgift 4 - Kompostering eller rötning?

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Jag.....
….tar ställning
för kompostering eller rötning
…..resonerar om orsakssamband
kring en fördel i ett led eller en nackdel i ett led. Exempel: Man borde åka tåg för att det blir mindre avgaser.
kring två fördelar i ett led och en nackdel i ett led eller en fördel och en nackdel där ett av resonemangen är i två led och det andra i ett led. Exempel: Tåg släpper ut mindre koldioxid än en bil och det är bättre för miljön. Men det går inte att åka när man själv vill.
kring två fördelar och en nackdel där två av resonemangen är i två led och det tredje i ett led. Exempel: Tåg ger mindre koldioxidutsläpp och det leder till att man inte bidrar lika mycket till växthuseffekten. Däremot kan man inte åka när man vill vilket gör att resan kan ta lång tid. Men å andra sidan kan man använda tiden till annat än om man kör bil.
….använder ett språk som är
enkelt och till största del uppbyggt av ett vardagligt språk. Språket har en fungerande struktur med enkla beskrivningar. Exempel: Felix ska i fängelse för han är galen och misshandlar folk.
utvecklat och till viss del uppbyggd av ett naturvetenskapligt språk. Språket har en väl fungerande struktur med utvecklade beskrivningar. Exempel: Felix ska i fängelse för att skydda människor och så han förstår att han inte kan misshandla folk på öppen gata.
välutvecklat och till största del uppbyggd av ett naturvetenskapligt språk. Språket har en väl fungerande struktur med väl utvecklade beskrivningar. Exempel: Felix ska till ett ungdomsfängelse, så han inte misshandlar fler. Där ska han få hjälp att sluta sniffa lim och få en utbildning så han kan leva ett normalt liv.

Begreppstest med en uppgift

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Jag....
visar att jag förstår begreppen
genom att klara 75% av orden i begreppstestet.
...beskriver och förklarar
en orsak
en orsak i ett led.
en orsak i två led.

Klimatkalkylatorn (hemuppgift)

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Jag....
resonerar
hur min egen livsstil påverkar klimatet genom att ge exempel på vad i min livsstil som bidrar till att förstärka växthuseffekten.
hur min egen livsstil påverkar klimatet genom att ge exempel på vad i min livsstil som bidrar till att förstärka växthuseffekten, samt ge något förslag på förändringar jag kan göra som skulle minska min påverkan.
hur min egen livsstil påverkar klimatet genom att ge exempel på vad i min livsstil som bidrar till att förstärka växthuseffekten, samt ge något förslag på förändringar jag kan göra som skulle minska min påverkan och motivera varför.

Laboration - Kol

Lägre ---------------------------->
---------------------------------------->
----------------------->Högre
Genomförande
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration självständigt och på ett effektivt sätt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Dokumentation
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande, dina resultat och där din slutsats på något sätt framgår. Du har byggt molekylerna i tabellen, fotograferat och lagt in fotona så att tabellen är korrekt.
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande med text och bilder, resultat med text och bild och där din slutsats framgår.
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande med text och bilder, resultat med text och bild och där din slutsats tydligt framgår kopplat till kolets egenskaper.

Lab - Rena vatten

Lägre ----------------------------
----------------------------------
----------------------->Högre
Genomförande
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration självständigt och på ett effektivt sätt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Dokumentation
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande, dina resultat med en slutsats som på något sätt framgår.
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförandet med text och bilder, dina resultat med text och bild, där din slutsats tydligt framgår.
Du har skrivit en rapport där du redovisat utförande med test och bilder, dina resultat med text och bild och där din slutsats tydligt framgår med en koppling till aluminiumsulfatets egenskaper.

Begreppstest

Lägre ---------------------------->
------------------------------->
----------------------->Högre
Begrepp
Du har klarat minst 70% på begreppstestet i ekologi.

Lab - Alkoholer

Lägre ---------------------------->
---------------------------------->
----------------------->Högre
Genomförande
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering på ett säkert sätt
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration självständigt och på ett effektivt sätt utifrån en färdig planering på ett säkert sätt.
Labrapport
Du har skrivit en rapport där du redovisat din hypotes, utförande, dina resultat och där din slutsats på något sätt framgår. 
Du har skrivit en rapport där du redovisat din hypotes, utförande, dina resultat i en tabell och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan. 
Du har skrivit en rapport där du redovisat din hypotes, dina resultat i en tydlig tabell och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text.

Uppgifter organisk kemi

Lägre ---------------------------->
---------------------------------->
----------------------->Högre
Uppgift 1 - Grafen
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du uppger en naturvetenskaplig nackdel med grafen utifrån texten.
Du resonerar källkritiskt ur ett perspektiv.
Du resonerar källkritiskt ur två perspektiv.
Uppgift 2 - Kolets kretslopp
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du beskriver kolatomens kretslopp utifrån påståendena genom att utgå från ett av de tre begreppen förbränning, materiens uppbyggnad eller fotosyntes.
Du beskriver kolatomens kretslopp utifrån påståendena genom att utgå från två av de tre begreppen förbränning, materiens uppbyggnad eller fotosyntes.
Du beskriver kolatomens kretslopp utifrån påståendena genom att koppla samman begreppen förbränning, materiens uppbyggnad och fotosyntes i din förklaring.
Uppgift 3 - Övergödning
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du väljer rätt alternativ: B Kväveföreningar
Uppgift 4 - Plast
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du ger ett exempel på varför det är viktigt att återvinna plast för att minska miljöpåverkan eller oljeberonde.
Du resonerar kring en konsekvens utifrån ett av de tre följande områdena: användning av naturresurser (fossilt eller förnyelsebart) eller koldioxidutsläpp eller påverkan på växthuseffekten.
Du resonerar kring en konsekvens utifrån två av de tre följande områdena: användning av naturresurser (fossilt eller förnyelsebart) eller koldioxidutsläpp eller påverkan på växthuseffekten.
Du resonerar kring en konsekvens utifrån tre av de tre följande områdena: användning av naturresurser (fossilt eller förnyelsebart) och koldioxidutsläpp och påverkan på växthuseffekten.
Uppgift 5 - Läkemedel
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du beskriver att läkemedel löses upp om det spolas ner i toaletten, eller beskriver konsekvenserna av att läkemedel löses upp när det transporteras ut i naturen.
Du beskriver att läkemedel löses upp om det spolas ner i toaletten, och beskriver konsekvenserna av att läkemedel löses upp när det transporteras ut i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: