Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi och migration

Skapad 2020-08-19 12:49 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Geografi
Syftet med arbetsområdet är att få ökad kunskap om och förståelse för befolkningsutvecklingen lokalt och globalt i världen idag samt förstå varför människor tvingas eller väljer att migrera.

Innehåll

 

Viktiga begrepp i arbetsområdet, som ni behöver behärska vid arbetsområdets slut

Befolkning, demografi, migration, befolkningspyramider, push- och pullfaktorer, ”overshoot day”, ekologiskt fotavtryck, välstånd, hållbar utveckling, urbanisering, den demografiska transitionen, resurser, resiliens, resurstillgång, kretslopp, industrialisering, ekonomisk utveckling, klimatförändring, Thomas Malthus, Ester Boserup

Examinationsinformation

Ni kan välja mellan seminarium eller skriftlig examination, vecka 41/42. Seminarierna är utspridda i tid över två veckor, företrädesvis på lektionstid (separat schema för seminarier kommer när examinationsveckorna närmar sig). För den skriftliga examinationen gäller att den skrivs under två klocktimmar på torsdag, v. 42.

Till examinationen får 20 stödord får tas med.

Examinationsfrågor

 

 1. Redogör för hur den demografiska utvecklingen sett ut i Sverige och i andra länder sedan den industriella revolutionen (exemplifiera!).
 2. Diskutera på vilket sätt dagens (befolkningsmässiga) situation i olika delar av världen påverkar migrationsmönster i världen. (exemplifiera!)

 3. Diskutera möjligheterna till en framtida hållbar utveckling med hjälp av teorierna inom demografins område. (exemplifiera!)

Resurser

Gapminder

NE.se om migration

Läroboken, kap. 4 och 5

 

Veckoplanering

Vecka

Onsdag (08.10-09.35)

Torsdag (15.00-16.15)

Kommentarer

36

Introduktion av arb.omr.

Genomgång, filmklipp, artiklar. /EA

Introduktion av arb.omr.

Genomgång, filmklipp, artiklar. /EA

 

37

Fortsatt Gmg./EA

Fortsatt Gmg./EA

 

38

EA/Handledning

InformationssökningGmg. bedömning

EA/Handledning

Informationssökning

 

39

EA/Handledning

Informationssökning

Gmg. bedömning

EA/Handledning

Informationssökning

 

40

EA/Handledning

Informationssökning

Geografilektion utgår

 

41

Seminarium

Seminarium

 

42

Seminarium

Skriftlig examination

 

 

 1. Du kan skapa en eller flera skugguppgifter i planeringen redan här och aktivera dem i din planering när du ska koppla elevprestationer som underlag för betygssättning i kunskapskravstabellen.

Uppgifter

 • Seminarium eller skriftlig examination

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden.
  Geo  -
 • Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling.
  Geo  -
 • Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
  Geo  -

Matriser

Geo
Demografi och migration

E
C
A
Teorier och begrepp
Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Eleven använder flera geografiska begrepp, samt använder med säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Samband människa, miljö, samhälle
Eleven redogör översiktligt för enkla samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en enkel analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Lokala/globala perspektiv
Eleven diskuterar översiktligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Eleven diskuterar utförligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: