Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 1 Fredagar TE20 20/21

Skapad 2020-08-19 23:06 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Teknik
Teknik 1 syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om teknik, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser, hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning. Eleverna ska utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av ny teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Examensmål

Innehåll:

Vecka Avsnitt Inlämning Tid
35 Teknikutveckling     Boken kapitel 1 - Teknikutveckling    
36 Teknisk kommunikation     Boken kapitel 6 - Teknisk kommunikation 1 Powerpoint  
37 Teknisk kommunikation Bruksanvisning  
38 Teknisk kommunikation    
39 Genus    
40 Teknisk kommunikation - muntligt & kroppsspråket     Boken kapitel 6 - Teknisk kommunikation 2    
41 Prov    
42 Kompletterings & resttid    
43 Programvecka: Brobygge & tekniska muséet    
44 Höstlov

Uppgifter

 • Automatiska tester

 • 5 bra & 5 dåliga

 • Prov teknikutveckling

 • Prov Teknikutveckling

 • Bruksanvisning

 • Bruksanvisning

 • Powerpoint

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
  Tek
 • Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
  Tek
 • Förmåga att lösa tekniska problem.
  Tek
 • Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
  Tek
 • Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
  Tek
 • Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
  Tek
 • Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
  Tek
 • Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
  Tek
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
  Tek  -
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
  Tek  -
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
  Tek  -
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
  Tek  -
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
  Tek  -
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
  Tek  -
 • Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
  Tek  -
 • Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar.
  Tek  -
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
  Tek  -
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.
  Tek  -
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.
  Tek  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
  Tek  A
 • Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
  Tek  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
  Tek  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
  Tek  A
 • Eleven redogör utförligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
  Tek  C
 • Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
  Tek  E
 • Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
  Tek  A
 • Eleven löser enkla tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med viss säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
  Tek  C
 • Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med viss säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
  Tek  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och nyanserat hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med nyanserade omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
  Tek  A
 • Eleven redogör utförligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven utförligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
  Tek  C
 • Eleven redogör översiktligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver översiktligt hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven översiktligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger enkla förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
  Tek  E
 • Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.
  Tek  A
 • Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.
  Tek  C
 • Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
  Tek  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: