Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Normer och värden 20/21

Skapad 2020-08-20 09:45 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Generativ fråga: Vem är jag? Syfte: Bli medveten om sig själv och andra. Att vi alla är olika men ändå lika bra.

Innehåll


I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?  

Nu när vi startar upp höstterminen har det börjat nya kompisar på Klotet och vi behöver lära känna varandra. Vi kommer att arbeta mycket med att alla barn ska bli  trygga och trivas i den nya gruppen. Den här terminen kommer vi att börja att arbeta med ett material som heter kompisar, det är böcker som tar upp ämnen som t ex visa känslor, säga förlåt, säg stopp och där vi kommer att få lära känna handdockorna Kanin och igelkott.

Vi behöver arbeta mer med digitala verktyg i verksamheten.  

 

 

Vart ska vi?

 Att barnen ska känna sig trygga med varandra och med oss pedagoger, hjälpa varandra, ta egna initiativ, ta eget ansvar, vara en snälla mot varandra, blir självständiga och vara bra förebilder.

Vi vill att alla barn ska få lära sig mer om digitala verktyg för att stimulera deras utveckling och lärande. Vi kommer under alla områden arbeta med den generativa frågan Vem är jag? Genom att barnen kommer få göra egna böcker om sig själva, med hjälp av digitala verktyg.

 

Hur gör vi? 

Vi kommer att arbeta med kompisböckerna , Igelkotten och Kaninen. Vi  delar in barnen  i smågrupper och gör samma aktiviteter i alla grupperna. Vi kommer att fördjupa oss i en bok i taget.  På våra reflektioner planerar vi  aktiviteter utifrån böckerna och barnens intressen. Vi kommer att starta upp "boken om mig själv"  med att barnen får måla av sig själva, sedan kommer boken att finns med och fyllas på under hela året.. Vi kommer att arbeta genom att sjunga sånger, lära oss rim och ramsor, motorikövningar, samarbete, olika aktiviteter och lekar, skapande, samtal tillsammans, känsloägg med bilder.

 

Startaktivitet:

 

Vi kommer att starta upp detta område genom att presentera handdockorna Kanin och Igelkott och lyssna på boken ny på förskolan.

Då kommer vi att presentera de nya grupperna som kommer att heta blå och gul. I dessa grupper kommer vi att arbeta åldersblandat.

Böckerna som vi ska arbeta med i området normer och värden är: säga stopp, visa dina känslor, säg förlåt.

 

 

Pedagogernas förhållningssätt:

Lyhörda, närvarande, stöttande och medforskande som tar tillvara på barnens intressen.

Lärmiljöer/material? 

Vi planerar att göra en känslovägg på avdelningen med bilder och spegel. Vi kommer att tillföra material och arbeta med vår lärmiljö efter barnens intressen och böckernas innehåll samt använda oss av handdockorna Kanin och Igelkott i vår undervisning.

 

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: