Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig och social utveckling

Skapad 2020-08-20 09:45 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin personliga och sociala utveckling: sin identitet, självständighet/tillit till sin egen förmåga samt förutsättningar att utveckla förmågor att kunna fungera enskilt och i grupp.

Innehåll

Var är vi? (Nuläge/Syfte)

Vi lägger stort fokus på att  skapa trygghet för varje individ och barngruppen. Som en del av det arbetet kommer vi att fokusera på personlig och social utveckling, såväl på individ- som gruppnivå. Vi ser att barnen på Mathrax kan mycket och kommer arbeta för att utveckla tillit att klara saker själva, vilket är bra inför skolstarten att vara självständiga. Detta kan behövas uppmuntran då många av barnen gärna tar hjälp direkt utan att försöka själva. Att utvecklas i leken och fantasin är på första stadiet i denna grupp och barnen måste få mer undervisning kring.

Vi vill skapa förutsättningar för barnen på Mathrax att utveckla sin personliga och sociala utveckling: sin identitet, självständighet/tillit till sin egen förmåga samt förutsättningar att utveckla förmågor att kunna fungera enskilt och i grupp. Vi vill ge barnen möjlighet att på olika sätt uppleva och erfara/erövra nya kunskaper kring detta, för att i förlängningen känna sig trygga med att använda sig av det i olika sociala sammanhang. Samt utvecklande av sin lek och föreställningsförmåga.

Vart ska vi? :

Vi kommer att arbeta i både helgrupp och i mindre grupper för att skapa förutsättning att alla barn upplever att de blir sedda, lyssnade på och har möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter på olika vis. Vi kommer att erbjuda barnen olika sätt att uttrycka sig genom (verbalt och icke verbalt), för att skapa rika möjligheter att göra sig förstådd och lyssna på andra.  Vi vill se att barnen leka och fantisera enskilt och i grupp.

Hur gör vi? 

Vi kommer att finnas nära och tillgängliga för barnen, så att vi kan fånga och lära tillsammans genom vardagliga händelser på förskolan. Det kan till exempel handla om konfliktsituationer eller rutinsituationer. Vi kommer också erbjuda barnen möjlighet att lära tillsammans genom vuxenstyrda aktiviteter, där vi skapar lär tillfällen utifrån barnens intressen och behov samt kopplat till vårt Projekt. Den fysiska lärmiljön blir också en viktig del i arbetet, där vi försöker skapa möjlighet för möten mellan barn-barn och barn-miljö. 
För att ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt kommer vi att erbjuda sagor,  lekar och olika gruppstärkande aktiviteter. Även ha lekgrupper både ute och inne där man med speciellt syfte leker med barnen.  Vi tänker på att organisera alla rutinsituationer så de ger barnen tid och förmåga att försöka klara allt själva med en vuxen tillgänglig. Genom att ha ett syfte med grupp indelning av barnen att alltid tänka på ha mindre grupper för att alla barnen ska komma fram .

Dokumentation: 

Vi dokumenterar och gör dokumentationen synlig för barngruppen för att skapa lärandesamtal bland barnen (dokumentationsvägg / processvägg/ återkoppling med hjälp att digitala verktyg).  Vi kommer att göra dokumentationer på Unikum både på individ och gruppnivå.

 

Utvärdering-uppföljning:

 

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi  tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: