👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion 2021 i Hkk

Skapad 2020-08-20 09:46 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Under v.34-39 innehåller undervisningen såväl praktiska pass som teoretiska pass. Det övergripande temat är säsongen frukt och grönt med viss inriktning mot förvaring och hantering av livsmedel. Därtill kommer undervisningen att innehålla reptetion av grundläggande begrepp och kunskapskrav inom ämnet. Därefter arbetar vi vidare utifrån gjorda erfarenheter i såväl praktiska som teoretiska avseenden. Vi fördjupare oss på olika sätt genom undervisningens olika delar.

Innehåll

Grundläggande inriktning

Under denna första arbetsperiod kommer du som elev att ges möjlighet att visa dina förmågor, tidigare erfarenheter och kunskaper av ämnet. Undervisningen följer gällande styrdokument, lagar och regler och syftar till att förbereda individen för vidare studier och arbetslivet, att göra individen medveten om sina val som samhällsmedborgare samt som konsument.Läroplanen beskriver "Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden." 

 

Vi kommer därför att arbeta såväl teoretiskt som praktiskt.Arbetet sker enskilt, i par eller mindre grupper eller alla i gruppen. Du som elev kommer att ges olika möjligheter att aktivkt delta i undervisningen efter bästa förmåga. Du förutsätts ta ansvar för ditt eget lärande, komma förberedd och ha relevant material me dig (Chromebook, ev laddare, hkk-bok osv). 

 

Matriser

Hkk
Period I ht 2020

Insats krävs
Du har ännu inte visat tillräckligt av dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet. Du gör det enbart i för dig välkända sammanhang.
Utvecklade kunskaper
Du visar relativt väl dina förmågor och kunskaper i ämnet. Du gör det vid olika lärtillfällen och sammanhang.
Väl utvecklade kunskaper
Du visar tydligt och väl dina förmågor och kunskaper i ämnet. Du gör det oavsett lärtillfälle och sammanhang.
Mat, måltider och hälsa
Du kan följa recept och tillaga måltider. Du kan genomföra andra uppgifter som hör till måltiden och arbetet i hem och familj.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Du har liten närvaro i undervisningen. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du använder till viss del dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att lära dig nytt. Du kan till viss del arbeta tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass. Du visar grundläggande kunskaper i ämnet.
Du deltar relativt väl i det praktikska arbetet i undervisningen. Du använder relativt väl dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att lära dig nytt. Du kan visa andra det du själv redan kan och känner till av ämnet. Du arbetar relativt väl tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass. Du visar utvecklade kunskaper i ämnet.
Du deltar i många och olika sektioner av undervisningens praktikska arbete. Du använder dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor i många och olika situationer för att lära i samverkan med andra. Du kan enkelt och smidigt arbeta med många och olika personer kring varierade arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass. Du visar väl utvecklade kunskaper i ämnet.
Resonemang
Du bedömmer din egen arbetsinsats och resultat. Du kan resonera och förklara för klasskamrater kring dina val i olika situationer.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du för delvis underbyggda resonemang kring enstaka praktiska moment . Du kan till viss del motivera och förklara dina val i enstaka delar av undervisningen. Du använder till viss del dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att lära dig nytt. Du kan till viss del samtala tillsammans med andra för att hitta lösningar. Du gör det i välkända situationer. Du utgår i huvudsak från ett av perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för relativt väl underbyggda resonemang kring olika praktiska moment . Du kan relativt väl motivera och förklara dina val i olika delar av undervisningen. Du använder oftare än tidigare etablerade kunskaper, erfarenheter och förmågor av ämnet för att lära dig nytt. Du kan relativt väl samtala tillsammans med andra för att hitta lösningar. Du gör det i välkända som nya situationer. Du utgår från flera av ämnets tre perspektiv "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för väl underbyggda resonemang med tillhörande egna exempel kring praktiska moment. Du kan på ett genomtänkt sätt motivera och förklara dina val för olika mottagare. Du använder genomgående dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att lära dig nytt. Du kan samtala tillsammans med vem som i gruppen andra för att hitta lösningar. Detta gör du oberoende av situation. Du utgår från perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Hälsa och Miljö
I dina resonemang tar du hänsyn till hälsa, miljö och pris för olika livmedel och/eller kombinationer av livsmedel (måltid). Du motiverar dina val av förvaring och hantering av livsmedel. Du utgår från ämnets tre perspektiv "H-E-M".
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper.Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du gör enkla och välkända val i välkända teoretiska situationer. Du resonerar på enkla sätt kring centrala begrepp och sammanhang kopplade till hälsa och miljö. Du gör välkända val. Du kan med enkla begrepp och sammanhang motivera vardagliga val. Du använder till viss del dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att lära dig nytt. Du kan till viss del arbeta tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass.
Du deltar oftast och är aktiv i det praktikska arbetet i undervisningen. Du gör val i såväl välkända som okända situationer. Du kan lösa enklare vardagliga problem. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med centrala begrepp och alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö. Du kan relativt väl arbeta tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass.
Du deltar aktivt och till mycket stor del i det praktikska arbetet av undervisningen. Du klarar av att välja i såväl välkända som okända situationer. Du kan lösa vardagliga problem av olika karaktär. Du resonerar och ger väl underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med flera och olika centrala begrepp. Du motiverar och beskriver alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö. Du kan arbetar tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter.