Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivan Normer och värden 20/21

Skapad 2020-08-20 12:46 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Generativ fråga: Hur känner man sig välkommen?

Innehåll


I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.   

Utvecklingsområden: Flerspråkighet, Digitala verktyg

Mål från läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Syfte: Att skapa en trygg gruppsamhörighet, att hitta sin egen plats och utveckla sin egen identitet. Lära känna varandra, skapa en god kamratanda  och att alla ska känna sig välkomna. Skapa trygga rutiner för både barn och pedagoger. 

Var är vi?Vad behöver utvecklas? Ny termin ny yngre barngrupp och nya pedagoger inför hösten-20. Många inskolningar både inom verksamheten och utifrån. Vi står inför nya rutiner och strukturer inom arbetslaget och i barngruppen. 

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart. Att alla barn och pedagoger ska känna sig välkomna och känna samhörighet i den nya gruppen. Att barnen får ha inflytande och delaktighet i deras verksamhet på förskolan. Att alla visar respekt för varandra. Att vi skapar ett demokratiskt klimat där alla ska få ha möjlighet att säga sitt oavsett ålder. 

 

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet. Startaktivitet, vi börjar med att ställa den generativa frågan ; Hur ska vi göra för att alla ska känna sig välkomna?

 • Vi introducerar och repeterar vår välkommen tavla och info tavlan ute.
 • Vi använder oss av bildstöd, vid påklädning, toalettbesök, dagens schema, val av aktivitet (aktivitetstavlan)
 • Vänskapslekar, namnlekar och namnsånger. 
 • Utforska inne och utemiljön.
 • Samtal med barnen om olika länder och kulturer. Säga Hej på olika språk.
 • Vi röstar på olika sätt så att alla barn får göra sin röst hörd.
 • Använda oss av kompisböckerna
 • Vi använder oss av digitala verktyg som Google Earth och blue-boot, lärplatta
 • Uppdragslådan.

. Pedagogernas förhållningssätt:

Alla pedagogers förhållningssätt ska vara att alla barn har rätt att komma till tals, allas lika värde, jämnställdhetsperspektiv. 

 

Lärmiljöer/material?

Kompisböcker, kompisfigurer, vänskapslekar. Växelverkan ute-inne, skogen, och med det mindre grupper. 

 

Utvärdering:Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Vi skriver lärloggar varje vecka som vi sen utvärderar, i dessa utvärderingar kan vi se vad barnen/gruppen har tagit till sig i lärande och förståelse. En större analys sker när fokusområdet avslutats. 

 

Hur blev det? Reflektion och Analys-använd analysfrågorna (Skriv Reflektion och Analys i rutan nedan.) Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”? 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: