Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod_2020/2021 Kristallen

Skapad 2020-08-20 14:38 i 213241 Förskolan Rödkulla Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande. - Barns möten med och relation till material vill vi också lyfta fram som t ex när några barn använder vispar eller tygbitar i sitt undersökande av en plats..(Saker med särskild agens för just dessa barn)

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som vi vill utveckla tillsammans med barnen och som blir vår speciella undersökningshörna på gården under den här perioden. 

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper - Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. 

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

Demokratiska värden

Under undersökningsperioden kommer vi att fokusera på det sociala- och demokratiska värdena. Vi har sex nya barn i gruppen och kommer att arbeta för att bygga ett tryggt och varmt klimat i gruppen. Detta kommer vi att göra genom att:

·       Samtala och lyssna på varandra

·       Uppmärksamma varandra

·       Respektera varandra

·       Uppmuntra varandra

·       Vi pedagoger kommer använda 3-stegs-metoden för att lösa konflikter (Barnen berättar: Vad som hände. Hur det kändes. Hur de tycker att det ska vara i stället.

·       Arbeta med kompisböckerna

·       Berätta vad som gör en glad

·       Rita vad som gör kompisarna glada

Projekt träd

Vi har valt att arbeta vidare med projektet ”Träd”, som var vårt projekt också förra läsåret. 14 av barnen från förra året går kvar på avdelningen och vi känner att vi har mycket kvar att utforska och lära om träd. Genom att låta barnen hålla kvar fokuset och intresset för träd tänker vi att utvecklar en mängd andra kunskaper och kunnande.

Under undersökningsperioden kommer vi arbeta med barnens sommaruppdrag ”Ta med dig något från ett träd, eller en bild på ett träd. Sen får vi andra gissa vad det är för ett träd”.

Vår utomhusplats

Mycket av projektarbetet kommer att ske utomhus och vi har valt en plats på gården, Kristallens trädgård och området där omkring, som vår utforskande och reflektionsplats. Anledningen till att vi valt just denna plats är att den ligger lite avskilt och sällan utnyttjats för lek. Platsen är lite mörk, skuggig och undanskymd och vi vill ”skaka liv i den”. I Kristallens trädgård har olika planteringar och odlingar skapats och trädgården omgärdas av ett staket. I trädgården finns också en brant klippvägg.

Platsen utanför trädgården har smyckats för att göras mer inbjudande. Barnen har klätt trädstammarna och staketet med tygremsor. Pinnar har målats och tillförts. En trappa av stubbar har skapats, så att det går lättare att ta sig in i trädgården. Vi har också gjort en vävram av pinnar, där barnen kan väva med garn och tråd. Färgglada hinkar har hängts upp på staketet. Vi har ställt dit ett stort bord med bänkar, där vi kan sitta och arbeta, tänka och samtala.

Aktiviteter

Följande aktiviteter planeras inledningsvis för vår uteplats.

·       Rösta om vad vår plats ska heta

·       Skapande av tavlor i naturmaterial. Fyra barn skapar och samarbetar.

·       Barnen ritar vad de tror träd blir glada av. I små grupper och som en fortsättning på teckningarna barnen ritat på vad kompisarna blir glada av. Som en koppling mellan människor och träd.

·       Barnen skapar egna trädböcker.

·       Barnen gissar på varandras sommaruppdrag

·       Barnen utforskar sina sommaruppdrag med mikroskopägget, tar bild och klistrar in i sin trädbok.

·       Vid vår tänkarbänk reflekterar vi med barnen i små grupper

Vi observerar barnens görande och dokumenterar med bild och text med fokus på social hållbarhet (hur barnen samarbetar och kommunicerar). Vi gör lärloggar. De sociala och demokratiska värdena står hela tiden i centrum för vårt arbete. Pedagogfokus ligger också på att fånga upp vad barnen är intresserade av.

Fler idéer kring sommarminnena:

·       Väga sommarminnena

·       Skapa Bee-bot-väg till sommarminnet

·       Studera sommarminnenas former och delar

·       Arbeta med språkgenrer. Söka fakta om träden – faktatext, skriva sagor om trädet – sagor, barnen intervjuar varandra om träden

 

Innehåll:

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: