Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar och unik

Skapad 2020-08-21 08:49 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och vi vill att de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig.

Innehåll

Område, läroplansmål: 

 

"Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig."

Lpfö 18

 

Varför har ni valt detta område?

 

 • Naturmiljöer bjuder ofta in till lek och utforskande och ge barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak.
 •  När barnen får vistas mycket i sin närmiljö skapar de en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar.
 • Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och leder till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningsplanen gäller för hela gruppen som oftast indelas i mindre grupper efter ålder, intressen och tillfälle.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 • Vi vill att barnen ska få kunskap om hur deras levnadsvillkor påverkar miljön
 • Ökad ansvarskänsla, ökad empatiförmåga, delaktighet och demokrati.
 • Genom digitala verktyg, böcker samt samtal öka barnens medvetenhet och kunskap.
 • Ta vara på naturens resurser. Skapa och leka med det fantastiska, okodade material som den erbjuder.
 • Utveckla barnens fantasiförmåga.
 • Utveckla sin rörelseförmåga samt den upplevelse av lugn som skogen ger. Sinnlig njutning.
 • Kunskap om växter och djur och hur de samspelar med varandra.
 • Årstidernas växlingar, väderfenomen och deras påverkan på naturen.
 • Barnen ska i framtiden kunna och vilja delta i den demokratiska debatten kring vårt sätt att använda sig av naturen. Förståelse  för Allemansrätten.

Förhållningssätt:

 • Smågruppsindelning i största möjliga mån.
 • Ett coachande förhållningssätt som uppmuntrar barnen till reflektion. Utgå från barnens frågor.
 • Vi pedagoger är lyhörda och inlyssnande.
 • Vi är medupptäckare i en spännande värld tillsammans med barnen.
 • Vi ger barnen möjligheter att upptäcka och förstå samband genom att koppla egna tankar och erfarenheter till andras.
 • Vi skapar situationer där barnens alla sinnen är aktiva, gärna genom att använda olika estetiska uttrycksformer.
 •  Vi använder öppna frågor i samtalen med barnen.
 • Kunskaper som skapas i sammanhang och dialog leder till utvecklande av barnens metatänkande.

 

***

 

 

Uppföljning och analys

 

Deluppföljning sker på utvärderingsdagarna i juni, samt löpande under årets SKA-träffar.

 

Slutanalysen sker på utvärderingsdagarna i december.

 

Uppföljningen och analysen avser Midsommarkransens förskolors utbildningsplan för 2020, men arbetslagens

 

undervisningsplaner ligger till grund för de svar och analyser arbetslagen kan göra.

 

 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

 

Följer vi utbildningsplanen för Midsommarkransens förskolor? Vad ser vi?

 

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

 

• Pedagogiska miljöer?

 

• Pedagogisk dokumentation?

 

• Värdegrundsarbete?

 

• Barnkonventionen?

 

• Digitalisering?

 

• Hållbar utveckling?

 

• Språk?

 

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

 

 

 

Slutanalys (görs minst en gång per år)

 

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

 

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

 

• Pedagogiska miljöer?

 

• Pedagogisk dokumentation?

 

• Värdegrundsarbete?

 

• Barnkonventionen?

 

• Digitalisering?

 

• Hållbar utveckling?

 

• Språk?

 

Hur har barnen varit delaktiga?

 

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

 

Vad kan vi dra för slutsatser?

 

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: