👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamhet Nolhagens yngregrupp

Skapad 2020-08-21 09:21 i Nolbäckens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamheten på Storken och Humlan
Förskola
Utifrån läroplanen för förskolan, 2018 arbetar vi på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Visionen för förskoleområde 6

Utifrån Lpfö18 arbetar vi på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden. Vårt förhållningssätt ska genomsyra hela utbildningen, hela dagen och i alla olika arenor vi befinner oss i.

 

Normer och värden

Jag kan! 
Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag kan tro på mig själv, tro på andra och tro på gruppen.
 • Jag kan känna trygghet till mig själv och min egen förmåga samt känna trygghet i samspelet med andra barn och vuxna
 • Jag kan utveckla självkänsla och självförtroende 

Jag förstår!
Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag vet vad jag kan ha för förväntningar på verksamheten
 • Jag vet vilka förväntningar jag kan ha på andra
 • Jag vet vad som förväntas av mig

 

Vi arbetar aktivt med att barnen ska känna sig trygga i sig själva och ha tillit till sin egen förmåga. Vårt mål är att skapa en miljö på förskolan där barnen känner sig trygga i att be om hjälp samt att barnen uppmuntras till att erbjuda sin hjälp till andra. Vi vill, i samspel med barnen, skapa en miljö som präglas av ömsesidig respekt och hänsyn, vilket bidrar till att barnen får möjlighet att känna en gemenskap och tillhörighet i gruppen. För att skapa en tillåtande och trygg miljö är det viktigt att barnen möts av närvarande pedagoger som stöttar och utmanar barnen i olika situationer. Vi skapar förutsättningar för att vara närvarande pedagoger genom att vi aktivt deltar i pedagogiska diskussioner kring och gemensamt strävar efter att ständigt utvecklas i vår yrkesroll.

Vi arbetar medvetet med att skapa tydliga rutiner för att utbildningen ska bli begriplig och hanterbar för barnen. På detta sätt känner sig barnen trygga i vad som händer under dagen, vilket i sin tur leder till att barnen utvecklar sin självständighet.

Alla barns lika värde ligger till grund för att skapa trygghet och gemenskap i utbildningen. Vi utgår från ett interkulturellt förhållningssätt, där vi lägger stor vikt på möten mellan kulturer för att ta tillvara på varje barns erfarenheter, intressen och språkbakgrund.

 

Nyckelord: respekt, hänsyn, självständighet, samspel, lika värde, trygghet, gemenskap, närvarande pedagog och interkulturellt förhållningssätt.

 

Utveckling och lärande

Jag vill!
Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag vill vara nyfiken
 • Jag vill utforska
 • Jag vill prova nya saker
 • Jag vill lära mig

Barnens utbildning präglas av ett lustfyllt lärande, då barnens intresse ligger till grund för vår undervisning. Genom att utgå från barnens intresse i både den planerade och spontana undervisningen, skapar vi förutsättningar för lärande och utveckling eftersom barns nyfikenhet väcker en vilja att lära. Eftersom vi använder barnens intressen som utgångspunkt i undervisningen skapar vi en trygg grund för barnen då vi utgår från något dom känner till, samtidigt som vi kan utmana barnen genom att introducera variation och nya perspektiv. Detta möjliggör vi genom att vara medupptäckande pedagoger, dvs att vi upptäcker och undersöker tillsammans med barnen för att föra processen vidare.

Vi försöker använda oss av olika metoder i både vår planerade och spontana undervisning, eftersom alla barn lär på olika sätt. Alla barn har rätt att begripa sin vardag och förstå innehållet i den, både när det kommer till struktur och till utbildning. Det är vår uppgift att utgå från barnens individuella förutsättningar och se till att alla barn får samma möjlighet till utveckling och lärande i förskolan.

 

Nyckelord: lustfyllt lärande, undervisning, intresse, nyfikenhet, medupptäckande pedagog, variation.

 

Barns inflytande

Jag får!

Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag får vara den jag är
 • Jag får lyckas
 • Jag får vara betydelsefull
 • Jag får göra min röst hörd

Det är viktigt att alla barn i utbildningen får lov att ta plats och att dom vågar uttrycka sina tankar och idéer. I olika form av samspel utmanas barnen i att ge uttryck för sina tankar samt även att lyssna på andra barns funderingar. Genom att vara närvarande och medupptäckande pedagoger kan vi stötta barnen i att själva pröva olika metoder för att lösa konflikter eller för att ta sig an ett etiskt dilemma som uppstått samtidigt som barnen kan känna sig trygga i att vi finns nära till hands. Vi arbetar aktivt med att försöka skapa en miljö där barnen kan känna att vi har tilltro till deras kompetens och förmåga att vara självständiga och initiativtagande individer.

Det är viktigt att barnen upplever att dom har inflytande i utbildningen då det bidrar till att tiden på förskolan känns lärorik, lustfylld och meningsfull för barnen. Genom att utgå från barnens intresse i såväl den planerade som den spontana undervisningen möjliggör vi för barnen att utveckla en lust att lära och en nyfikenhet att utforska vidare.  

Det är också viktigt att dom beslut som fattas i barngruppen vilar på en demokratisk värdegrund.

 

Nyckelord: närvarande pedagog, medupptäckande pedagog, självständighet, initiativtagande, uttrycka tankar och funderingar, inflytande, intresse, lust att lära, demokrati.

 

Förskola och hem

Vi vill skapa goda relationer till våra vårdnadshavare. Vi är tydliga med vårt uppdrag och att det är barnens utveckling, lärande och trygghet som står i fokus i barnens utbildning. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ser vi som en viktig del av vårt samarbete med vårdnadshavare. I samspel med vårdnadshavarna har vi ett interkulturellt förhållningssätt där tankar ömsesidigt utbyts mellan pedagoger och vårdnadshavare ur ett språk- och kulturperspektiv. Via Unikum publiceras lärloggsinlägg utifrån den undervisning som sker samt information som rör utbildningen. På Unikum finns även gruppernas pedagogiska planeringar som synliggör vilka mål vi arbetar mot under läsåret. Inför utvecklingssamtalet får vårdnadshavarna ta del av pedagogernas underlag i syfte att kunna samtala kring barnets utveckling och lärande. Under höstterminen hålls ett föräldramöte i syfte att möjliggöra för vårdnadshavarna att få inblick och vara delaktiga i barnens utbildning.


Nyckelord: samarbete, relationer, Unikum, delaktighet och interkulturellt förhållningssätt.