Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skörden Pedagogisk planering

Skapad 2020-08-21 09:32 i Åkerbrukets förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Pedagogisk planering Åkerbrukets förskola 2020

 

Val av kärnämne/n:

Kommunikation och Minne

Var är vi? - Nulägesanalys

Vi startar hösten med en barngrupp på 10 barn, 1 och 2 år. Sex av barnen har varit hos oss på förskolan tidigare och 4 barn är nya i gruppen. Några barn har ett verbalt språk och en stor dela av barnen kommunicerar både verbalt och med sitt kroppsspråk. Vi behöver ge våra barn möjlighet att utveckla sin verbala kommunikation. Eftersom vi är en ny grupp barn behöver vi jobba för att alla ska känna trygghet och tillhörighet i gruppen. Vi har börjat introducera Alfons och litteratur om Alfons direkt när terminen började. Intresse var stort från barnen och vi har redan sett vinsten med att läsa samma bok många gånger för att fånga barnen och det har gett resultat med att barnen själv tar fram Alfons och de hämtar böcker om Alfons och påvisar likheten. 

 

Vart ska vi? - (Vad vill vi att barnen ska utveckla)

 

Språk och kommunikation:

"1 förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar"

"2 intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa"

"3 ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften"

Barnen ska utveckla sin förmåga att kommunicera med kroppsspråk, TAKK och verbalt. 

Barnen ska utveckla sina förmågor att lyssna, reflektera över och uttrycka sig både enskilt och i grupp.

Barnen ska utveckla sina förmågor och förståelse för litteratur och innebörden och budskapet i olika typer av litteratur.

 

Naturvetenskap och teknik:

"6 förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"

"11 förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"

Barnen ska utveckla sina förmågor att få en uppfattning om återvinning och få en förståelse för hur djuren påverkas av oss människor

Barnen ska utveckla sina förmågor att bygga och skapa i olika tekniker och material.

 

Inflytande:

"27 förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan"

"28 förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem"

Barnen ska utveckla sina förmågor att att ansvar för materialet på avdelningen.

Barnen ska utveckla sina förmågor att kunna påverka sin situation genom att göra egna val och se det i relation till övriga kompisars val och hur vi kan komma fram till en gemensam lösning på demokratiskt sätt.

 

Normer och värden:

"22 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

"24 respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

"25 ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället"

Barnen ska utveckla  sina förmågor i hur man ska bemöta sina medmänniskor och se våra olikheter som kan bli våra styrkor.

Barnen ska utveckla sina förmågor i hur vi hanterar "sopmaterial" runt oss och hur materialet påverkar oss, djur och natur.

 

 

Kulturell identitet, motorik och skapande:

"16 motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande"

"17 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Barnen ska utveckla både grov och fin motorik   

Barnen ska utveckla sina förmågor att uttrycka sig i sång, musik och skapande.

 

Personlig och social utveckling:

"30 självständighet och tillit till sin egen förmåga"

"31 nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"

"33 fantasi"

Barnen ska utveckla sina förmågor att våga och känna tillit och våga ta sin plats i gruppen.

Barnen ska utveckla sina förmågor att vara kreativa och nyfikna på både det vi undervisar om och det som uppkommer i den spontana leken.

Barnen ska utveckla sina förmågor att kunna fantisera.

 

Matematik:

"13 förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar"

"14 förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta"

Barnen ska utveckla sina förmågor i problem lösning utifrån deras egen vardag. 

Barnen ska utveckla sina matematiska förmågor  i antal 1-5, kunna se dagen och få en förståelse för vad som kommer och se turordningen.

Barnen ska utveckla sin förmåga i mönster och former och kunna få en förståelse för betydelsen av olika storlek och hur man kan se skillnaden.

 

Hur gör vi? – (Hur undervisar vi?)

Vi har Alfons som vårt projekt och han kommer att följa oss i alla våra aktiviteter. Vi använder oss av litteratur kring Alfons och introducerar barnen med honom och vad han gör. Sedan kommer vi också att introducera Alfons i vårt arbete och barnen får vara delaktiga i att berätta för Alfons. Vi har en Alfonslåda där vårt material kommer att presenteras för barnen i samlingen. Vi kommer också att använda oss av annan litteratur och presentera den för Alfons och barnen. Alfons ska finnas med oss både i den planerade undervisningen och den fria leken. Han kommer också att följa med oss när vi har undervisning ute. 

Varje dag ska aktuellt bildstöd finnas uppsatt för att barnen ska kunna se dagens struktur och vad det är som kommer att hända under dagen. Vi har fruktsamling ca 9.15 och i samband med den presenterar vi dagen för barnen. När de olika aktiviteterna är gjorda kommer vi att sätta för "dagens färg" för att tydliggöra hur långt vi kommit på dagen och det som är gjort fångas då inte av barnen längre. 

 

Språk och kommunikation:

Vi ger barnen möjlighet att kommunicera både verbalt, TAKK och kroppsspråk under hela dagen. Varje barn ska känna att de blir lyssnade på och de ska utveckla sina förmågor i att lyssna på andra. I vår undervisning och våra samlingar kommer kommunikationen att vara mycket viktig och det är vi vuxna som ska vara tydliga i vår kommunikation och uppmuntra att alla barnen får möjlighet till att komma till tals och att man lyssnar när andra pratar. 

Vi kommer att läsa mycket böcker, både analogt och digitalt. Litteraturen kommer också att användas i olika former såsom flanosagor och sagoläsning med figurer som förstärkning till sagan och fritt berättande.

Den litteratur som vi kommer att använda kommer att läsas många gånger. Barnen behöver höra samma sak många gånger för att få det befäst och kunna kommunicera om det vi läser. Det ska bli naturligt för barnen att känna igen sig i litteraturen och kunna kommunicera om den i olika sammanhang.

För att ge ytterligare möjligheter att utveckla språket kommer vi också att ha sångsamling före maten varje dag.  

 

 

Naturvetenskap och teknik:

Vi kommer att göra barnen delaktiga i vår sortering av sopor som vi har dagligen. Våra matsopor, förpackningar, plast, metall mm. Vi använder oss av sopmonster och de placeras vid behållaren för respektive avfall. Barnen få möta skräp i olika situationer och vara delaktiga i sorteringen av det. 

Att bygga och skapa ska finnas med under hela dagen i undervisningen. Olika material ska användas och vi ska utmana barnen i att bygga och konstruera med både stora klossar och duplo. Även i det skapande ska barnen utmanas att bygga och konstruera i olika material. Vi kommer även att ta tillvara vårt sopmaterial för att bygga, skapa och konstruera med det. Det kommer också att tillföras mer och  andra material i detta arbete.

 

Inflytande:

Barnen sak vara delaktiga och ta ansvar för materialet på avdelningen. Det ska finnas klara tydliga platser för allt material och barnen ska vara delaktiga i denna process när materialet får sina givna platser. När nytt material introduceras kommer barnen att vara delaktiga och kan på så sätt bli medvetna om hur vi har det i våra miljöer. 

Barnen ska vara delaktiga när vi gör olika val och vi ska göra omröstningar. Vi ska använda oss av olika sorters stapeldiagram för att synliggöra barnens egna val. 

 

Normer och värden:

Barnen ska uppmuntras att hjälpa varandra i matsituation, handtvätt, i kapprum och i de planerade aktiviteterna. Vi vuxna ska uppmuntra barnen och sedan ska det finnas som en naturlig del för barnen  och det ska vara synligt på hemvisten när det sedan kommer nya barn. Vi ska också visa på att vi är bra på olika saker och att vi kan lära av varandra. Det kan vi göra genom att visa hur vi vuxna gör olika saker som vi är bra på och sedan hjälper varandra. 

Vi kommer att jobba med sopsortering i hållbar utveckling och då kommer vi också att koppla det till oss människor, djuren och naturen. Det kommer att göras synligt för barnen hur soporna påverkar både oss, djur och natur när de hamnar på fel ställe.

 

Kulturell identitet, motorik och skapande:

Vi kommer att ha planerad rörelse genom att använd "miniröris" det kommer också att vara motorisk undervisning  vid våra utevistelser både på gården och när vi är på promenad. Finmotoriken kommer att utmanas i skapande med bla. pennor, färg, saxar och pärlor.

Före lunch har vi sångsamling varje dag och barnen kommer att vara delaktiga i valet av sånger. Vi kommer framöver också att ha sångsamlingar med instrument. 

Vi kommer att ha skapande undervisning där olika skapande material presenteras för barnen. 

 

Personlig och social utveckling:

När vi läser böcker kommer barnens fantasi att utmanas både genom vårt berättande och barnens berättande.  Alfons kommer att utmana barnen i sin fantasi genom att ge barnen uppdrag.  Vi låter barnen återberätta och fantisera om vad Alfons gör. Arbetet på hemvisten ska präglas av ett förhållningssätt där det är nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära som är av stor vikt. Barnen ska känna att de kan och att alla har en plats i gruppen och att varje barn vågar ta sin plats i gruppen. 

 

Matematik:

När vi jobbar i våra undervisningsgrupper ska barnen utmanas i att kunna lösa problem. Det kan vara allt ifrån hur man gör för att bygga och konstruera till hur man löser problem för att kunna ta på sig sina kläder och vilka kläder man ska ha på sig. Många problemlösningar kommer att vara utifrån det lilla barnet och dess egna person hur de löser små enkla problem och blir stärkta i det. 

Barnen ska med Alfons hjälp introduceras i siffrorna 1-5. Antalet kommer att kopplas till siffra och prickar i samma antal. Barnen ska tidigt kunna jobba i en till en för att få en förståelse för siffrorna och kunna relatera till kända saker. 

Även strukturen i dagen kommer att presenteras varje dag för barnen och de ger barnen en förståelse för turordning. 

I skapande kommer vi att jobba med olika storlekar och mönster och barnen introduceras i både mönster, storlekar och vilka begrepp man använder för olika storlek.

 

 

 

 

Delutvärdering i dec/jan och Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det?

 

Hur går vi vidare? (fånga upp det ni inte nuddat vid utifrån er planering)

 

Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

 

 

Koppla på läroplansmålen i Unikum i den pedagogiska planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: