Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-08-21 10:11 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
I kapitlet om geometri repeterar vi vanligt förekommande geometriska figurer och tredimensionella kroppar, hur vi beräknar omkrets, area och volym

Innehåll

Innehåll 

 • utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym
 • använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym
 • undersöka, resonera och argumenterar kring geometriska begrepp
 • rita tredimensionella objekt 
 • göra uppskattningar och jämförelser av egenskaper hos cirklar, månghörningar och tredimensionella objekt
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

 

Veckoplanering

Vecka 49: (4.1) Omkrets och area, taluppfattning och huvudräkning (sidor 160 - 172)

Vecka 50: (4.2) Cirkelns area, (4.3) Rätblock och kub (sidor 173 - 183)

Vecka 51: (4.4) Enheter för volym, repetitionsuppgifter (sidor 184 - 189)

2012

Vecka 2: (4.5) Prisma och pyramid (sidor 191 - 197), diagnostest samt repetitionsuppgifter 

Vecka 3: (4.6) Cylinder, kon och klot, blandade uppgifter, tema, problemlösning (sidor 198 - 216)

Vecka 4: Problemlösning, diagnos, test (sidan 217) 

Vecka 5: Prov på måndag 

 

Viktiga begrepp

omkrets, cirkel, diameter, radie, area, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, kon, basyta, mantelyta och klot

Läxor

* om du inte är klar med uppgifter i minst två olika nivåer i varje avsnitt behöver du bli klar med dem. 

läxan hittar ni även bokens webbsida: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/laxor.html

Vecka 50: Läxa 13

Vecka 2:Läxa 14

Vecka 3: Läxa 15

Vecka 4: Läxa 16

Läxor är ett viktigt repetitionsmaterial, så utnyttja läxorna att fördjupa förståelse i varje avsnitt. Process är viktigaste!!! inte endast evaret. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Vt 2020 Kunskapsöversikt matematik Geometri år 8

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Löser problem genom att utföra enkla beräkningar med hjälp av geometrins begrepp och metoder
kunna lösa problem i flera steg som tex area-/volymberäkning och enhetsomvandlingar i flera steg
kunna lösa komplexare problem med volym-/areaberäkningar av tex sammansatta figurer och enhetsomvandligar i mer än två steg.

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
kunna beskriva skillnader och likheter mellan olika geometriska figurer/kroppar
Visa förståelse för volymberäkning av tex pyramiden se sambandet mellan litersystemet och metersystemet
visa fördjupad förståelse för kroppars begränsningarea i förhållande till formlerna

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Kunna beräkna omkrets, area och volym av enklare kroppar med hjälp av formelsamling
kunna beräkna volym av kroppar med hjälp av formelsamling
även kunna beräkna cirkelsektorns area/båge med hjälp av formelsamling
Tolkar och hanterar geometriska formler godtagbart t ex volym respektive begränsningsarea av ett rätblock Kunna omvandla olika volymenheter, tex l -> dl
Kunna omvandla olika volymenheter, tex l -> dm3.
även kunna beräkna begränsningsarea av mera komplicerad karaktär

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Förklara kubikomvandlingar
Kunna förklara sambandet mellan bottenarea, höjd och volym
kunna resonera kring sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Eleven kan beskriva en enkel geometrisk figur/kropp
Eleven kan beskriva en sammansatt figur/volym med matematiskt språk
Eleven kan beskriva avancerade figurer/kroppar med ett välutvecklat matematiskt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: