Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod- Solberga/Sjöängens förskolor

Skapad 2020-08-21 10:19 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation/rörelse På Piazzan lär vi med och av varandra under vår första tid i 5-års gruppen. På ett lekfullt vis lär vi känna varandras behov och intressen. Tillsammans upprättar vi ett förhållningssätt som skapar trygghet, respekt för en hållbar utveckling för alla.

Innehåll

Språk och kommunikation 

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att samtala och reflektera över vad de gjort

 

Innehåll:

Lekar och gemensamt skapande (vänskapstavla).

Introduktion i samt utforska nytt material.

Introduktion i hantering samt lära sig värna om olika material.

Skapa ett gemensamt förhållningssätt/rutiner/regler/strukturer tillsammans med barnen.

Lekar med rörelse, matematik och naturvetenskap.

Sånger med rörelser (vänskap).

Skapa en personlig vimpel utifrån varje barns intresse. 

 

Hur : 

Vi låter barn och pedagoger lära känna varandra med hjälp av lekar som uppmuntrar till rörelse, samarbete, kommunikation både i det talade språket samt kroppsspråket. Barns tankar och intresse tas tillvara i processen.

Barnen får prova på nytt material både inomhus och utomhus. Tillsammans lära sig  att värna om materialet och hur det ska hanteras. Barnen erbjuds även inflytande när de kommer med egna ideer hur materialet kan användas. Barnen får öva sig i strategiskt tänkande, lyssna till kompisarnas och pedagogernas argument.

Barnen görs delaktiga och erbjuds inflytande i skapandet av gemensamma regler och förhållningssätt. Dessa används både verbalt samt förstärks med handtecken för att erbjuda alla barn en likvärdig undervisning. Vi sjunger, diskuterar och reflekterar tillsammans under samlingen. Några exempel och övningar sker digitalt.

Varje barn ges möjlighet att ge uttryck för egna tankar och åsikter som ska tas tillvara och respekteras. Barnen får öva sig i samarbete och samspel i upprättandet av gemensamt förhållningssätt/rutiner/regler och strukturer. Pedagogernas förhoppning är att detta ska bidra till ett tryggt, respektfullt, lyhört och tydligt bemötande av alla individer på förskolan.

Varje barn får tillsammans med en pedagog skapa en personlig vimpel som utgår ifrån deras jag och personliga intresse. Senare får varje barn berätta om sin vimpel under samlingen. Varje barn erbjuds att öva sig i att presentera/ beskriva sig själv samt öva sitt skriftspråk.Målet är att barnen ska upptäcka kamraternas likheter och olikheter.

Målet med vårt arbete med den pedagogiska miljön och materialet ska ge barnen förutsättningar i undervisningen till att utveckla förmåga att kommunicera (kommunikationsförmåga, språkförståelse och språkfärdigheter). Förutsättningar till att träna på samspel, utveckla sociala förmågor, kamratrelationer samt känslomässig utveckling. Genom vår miljö o material samt vårt förhållningssätt i undervisningen ska barnen få utveckla kognitiva förmågor så som begreppsbildning.

Vi kopplar även det pedagogiska innehållet till Barnkonventionens artiklar:

 2 " Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter"

12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet"

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: