Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Blåvalen 1

Skapad 2020-08-21 11:11 i 133471 Förskolan Kryssningen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

De Globala målen som FN tagit fram ligger som grund för kommande projektarbete. 

Under undersökningsperioden vill vi att barnen ska få möjlighet att uppleva och utforska naturen och kartlägga vad barnen kan inom det området.  Inventera kunskap och intresse, vad har barnen för tankar kring vad natur är? 

Skapa positiva relationer till varandra och naturen. 

Barnen ska få möjlighet att utveckla motorik och sin fysiska förmåga.

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen? 

När vi har kartlagt barnens kunskap och intressen så kan vi utmana för vidare utveckling. Vi vill att  varje barn ges möjlighet att öka sin medvetenhet för naturen och vi tar ansvar om den. Att hitta ett gemensamt projekt.  

För att sträva mot god hälsa och välbefinnande. 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid? 

Vi använder oss utav barnens bilder, bilder som vi tar gemensamt både digitala och analoga. Mindre grupper och dialoger/reflektioner. Upptäckter tillsammans i gruppen. Utöka ytan ute i vår närmiljö. Iordningsställande av inspirerande mötesplatser som inspirerar utforskandet.

Att vi medvetet använder begrepp från dokumentet "Barnens Tid" såsom Morgonmöte, undervisning, återsamling när vi pratar med barnen. Vi diskuterar och reflekterar utifrån detta i arbetslaget. "Barnens Tid" är ett dokument vi arbetat fram för att säkerställa att barnen får det de har rätt till. 

Vårdnadshavare görs delaktiga genom projektuppdragsfolder, föräldramöte, samtal, lärlogg, barrngruppsINFO.

Genom att ge möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi?

Barnens nyfikenhet och intressen. Vi delar in grupperna i mindre grupper för lek och utforskande. Vi dokumenterar med hjälp av bilder, film, anteckningar

Pedagogerna i Blåvalen 1 0ch Blåvalen 2

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: