Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjökon - Uppstart Hållbar framtid

Skapad 2020-08-21 11:13 i 133441 Förskolan Sjöresan Stockholm Södermalm
Uppstart för projekt Hållbar Framtid ht 2020
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll


Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen?

 Barnen ska få möjlighet att presentera sin egen bild för en liten grupp av kompisarna. Berätta, lyssna och delge. 

Barnen tittar på bilderna och får berätta likheter och skillnader mellan bilderna samt efter det gör vi en mind map. Alla inkluderas även de som ännu inte skickat in bilder. Vad ser vi? Vilka likheter? Skillnader? Hur mår man när man är på de ställena? (Känslor) Barnen ska själva få skapa projektdelen av rummet genom dokumentation och användandet av digitala hjälpmedel.

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Våga prata inför andra och lyssna på varandra. Reflektera över och berätta vad som händer på bilden och i och med det även inflytande/delaktighet att skapa ett gemensamt projekt. Samarbete och skapa gruppkänsla på Sjökon.

Utveckla förmågan att reflektera, dokumentera och hantera digitala hjälpmedel.

Vi arbetar med tankekartor för att komma närmre barnens perspektiv, vad tycker de är viktigt med bilden de presenterar? 

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Dela in i mindre grupper som pedagogerna styr.

Vh blir delaktiga genom lärloggar (grupploggar 1-2/vecka) där de kan följa barnen och vårt arbete på förskolan. VH-mötet i september gör vh delaktiga.

Barnen får berätta vilka likheter och skillnader de ser på bilderna. Mind maps/tankekartor. 

Vi avdelar ett halvt rum där vi enbart presenterar barnens bilder och hur projektet framskrider. Vi kommer projicera bilderna i kuben där barnen kan "gå in" i sin och andras bilder. Det vi projicerar i kuben rör enbart projektet.

Om något barn inte skickar in en bild frågar vi vilket möte med naturen de tycker om/betyder extra mycket för barnet så ser vi till att ta ett foto på den miljön.

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

Vi delar barnen i grupper om ca 5 barn. I varje grupp ska var och en ha en trygg kompis med sig men även utmanas att lära känna nya kompisar.

Vi dokumenterar i bild och skrift (skapande, film) - lärandet som sker samt de sociala aspekterna i hållbar utveckling.

2 pedagoger har aktiviteter som passar för en större grupp barn ute.

1 pedagog leder samtalet med barnen och 1 pedagog dokumenterar och fotar/filmar.

De pedagoger som samtalat med barnen ansvarar för att grupplärlogg publiceras för dessa barn. Likaså de pedagoger som har aktiviteter för den större gruppen ansvarar för gruppläglogg med t ex fysisk aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: