Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Ekorren

Skapad 2020-08-21 11:35 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

För att kunna vara rädd om naturen, så måste man börja med att vara rädd om sig själv och varandra. Vi tänker att vi börjar med sammanhållningen i gruppen, och att lyssna på och acceptera varandra. Alla ska få känslan av att bli sedda, hörda, respekterade, och få en förståelse för att vi alla kan lära av varandra, (både vuxna och barn kan lära av varandra).

Vi kommer göra många samarbetsövningar, namnövningar, träna på olika problemlösningar, dramaäventyr.

Vi kommer så småningom presentera en maskot, som kommer komma med olika problem, tankar och idéer, där barnen med egna tankar hjälps åt (i barngruppen) att hitta olika lösningar.

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Syftet är att barnen ska få en förståelse om vad hänsyn och medkänsla kan innebära, men på en nivå som blir lättare för barnen att förstå. (Ge barnen en förståelse för natur och mat, och var maten kommer ifrån, och varför vi behöver äta). Varför vi är viktiga för naturen och varför naturen är viktig för oss.

 

Mål: Allas lika värde, både människa, djur och natur. God hälsa och välbefinnande (3), hållbar energi för alla (7) och minskad ojämlikhet (10).

 

I läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga till ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället (s.12).

 

Vidare i läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (s. 13).

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Genom att vara engagerade i både det vi gör och barnens tankar och idéer. Skapa intresse hos barnen, genom att ta tillvara på barnens tankar och olikheter. 

Att vi redan nu börjar väcka lite tankar hos barnen om årstidsförändringar, natur och miljö, genom att vara mycket ute i naturen. Skapa aktiviteter med barnens intressen och projektet i fokus. Dokumentera och reflektera både med kollega, i barngrupp, och där barnen får tillgång till dokumentationen så de kan reflektera när de känner för det, och ta tillvara på barnens alla tankar.

 

Genom att ha en öppen dialog med vårdnadshavare, samt delge information om dagen, projektet och att vi tacksamt tar emot tips och idéer. 

 

Genom planering av aktiviteter med barnens tid i tanken, och rutiner. 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi avvaktar tills vi har lärt känna barnen och barngruppen.

Vi dokumenterar både fasta aktiviteter och det vi gör just nu. När barnen väljer en annan väg så dokumenterar vi deras tankar och vägen till deras val av aktivitet. Vi fotar, skriver minnesanteckningar och spelar in ljud. Med detta kan vi sedan reflektera i barngrupp, tillsammans med kollega eller enskilt, samt göra dokumentationerna tillgängliga för barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: