Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barr och Pinne

Skapad 2020-08-21 12:48 i Gula husets förskola Bollnäs
Förskola
Genom materialet ”Barr och Pinne” kommer barnen att få utforska språk, digitalitet och hållbarutveckling.

Innehåll

Nuläge: Vi kommer att arbeta med materialet barr och pinne där barnen kommer att få undersöka och utforska hållbar utveckling, språk och digitalitet. Just nu samtalar vi om saker vi kan göra för att spara på jordens resurser, exempelvis stänga av lampor i rum vi inte befinner oss i samt hellre ta fler små portioner mat än stora som vi inte orkar äta upp etc. Gruppen är ny och vi har kunnat observera att många av barnen behöver stärkas i hur vi är bra vänner och hur vi hanterar konflikter vilket gör att vi till en början kommer fokusera på vem är JAG och vilka barn och fröknar finns här på förskolan under barnens dagar. 

 

Genomförande: Vi kommer varje tisdag att dela in barnen i små grupper för att ha ett specifikt undervisningstillfälle där vi ser ett avsnitt av Barr och Pinne tillsammans för att sedan experimentera och utforska hållbar utveckling med hjälp av bland annat digitala verktyg. Varje avsnitt har ett specifikt tema exempelvis kompost, sopsortering m.m. Vi kommer även att ta med oss detta tema ut i skogen på onsdagarna. Vi kommer även att arbeta med värdegrund löpande genom hela terminen för att bidra till att barnen utvecklar sin empatiska förmåga, sina kompisrelationer samt känner trygghet här hos oss. 

Mål: Målet med detta tema är att väcka ett intresse hos barnen för att ta hand om vår jord. Att små enkla saker i vardagen bidrar till något större. 

 

Syfte: Syftet med detta tema är att barnen ska få möta och utforska olika sätt att ta hand om vår jord och varandra. 

 

Alla pedagoger på avdelningen är ansvariga för att dokumentation sker löpande för att kunna utvärdera och analysera under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: