Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur åk 5

Skapad 2020-08-21 12:50 i Nygårdskolan Borlänge
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Under terminen kommer du att få träna dig i att lyssna, läsa och tolka skönlitteratur.

Innehåll

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer arbeta med:

 • Du kommer få läsa skönlitterär text.
 • Du kommer att få olika fokusområden att fundera kring varje vecka, som miljö, karaktärer, stämning mm.
 • Du kommer att få sammanfatta varje kapitel.

 

 Vi kommer träna på förmågan att:

 • läsa och förstå skönlitteratur.
 • återberätta innehållet i boken 
 • lyssna aktivt 
 • resonera om budskapet 
 • förstå fler ord och begrepp

Metod:

 • arbeta med sammanfattning
 • läsa skönlitterär text
 • lyssna på skönlitterär text

 

 • Arbetssätt:
 • gemensamma genomgångar
 • boksamtal
 • träna att läsa högt i grupp och enskilt
 • reflektera enskilt och gemensamt över texten vi läst.

 

VI KOMMER BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU:

 • återberättar innehållet i olika texter 
 • lyssnar aktivt 
 • resonerar om budskapet 
 • läser olika typer av texter med förståelse och flyt.
 • förstår fler ord och begrepp

Du visar vad du kan genom:

 • att delta i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt
 • att du läser med flyt enskilt och i grupp
 • att besvara frågorna på raderna, mellan raderna, bortom raderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Skönlitteratur

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Automatisering
Förmåga att avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar.
Kan avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa.
Kan avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll.
Pausar mellan meningar.
Pausar mellan meningar samt vid kommatecken.
Pausar mellan meningar samt vid kommatecken samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan med stöd i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättesle, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt.
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Försöker skapa bilder till texten.
Kan sammanfatta det han/hon läst.
Kan visualisera det han/hon läser. Kan berätta om de bilder som skapas.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t ex ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/eller historiska händelser i världen.
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen.
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: