Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, kommunikation och samspel

Skapad 2020-08-21 14:52 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Barnen får utforska, skapa, leka och experimentera läroplanens mål! Detta sker i en rolig, trygg och lärorik miljö på förskolan.

Innehåll

 

Nuläge

På Gläntan går barn som är 1-2 år gamla. I den åldern kommunicerar barn främst med kroppsspråk, gester och ljud, men några barn har börjat använda sig av ord. I 1-2 års ålder har barnen inte något direkt samspel med varandra, utan leker med samma saker och/eller bredvid lekar.
Vi startar terminen med att skola in 4 nya barn i gruppen och senare under terminen kommer det ytterligare barn. Den första tiden blir det därför mest fokus på att få alla barn att känna sig trygga på förskolan och i barngruppen.
Vi inreder och anpassar miljön på avdelningen utifrån barngruppens behov.

 

Mål

 • Att barnen ska kunna uttrycka sin vilja och behov med någon slags kommunikation.
 • Att alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk och språkförståelse utifrån sina förutsättningar.
 • Att alla barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

Syfte

Vi vill stimulera barnens språkutveckling och väcka språklusten genom att ge dem bra förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen nivå.

Få en språklig grund att utgå ifrån, så att barnen kan kommunicera med andra i sin omgivning.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet tillsammans med andra barn och vuxna i en miljö där olikheter accepteras.

 

Genomförande

Vi läser böcker på iPad och de böcker vi har på förskolan. 

Använder oss av "lugna rummet" för att skapa en lugn och trivsam miljö för att främja högläsningen.

Använda tecken som stöd.

Stötta och inspirera barnen där de är i sin talutveckling.

Dela in barnen i mindre grupper.

Vi finns nära barnen i leken och samtalar med dem i alla vardagliga situationer.

Vi kommer att använda oss av boken Knacka på och det material som finns att arbeta med kring boken.

Vi kommer att jobba med värdegrunden utifrån lämpliga böcker.

Utifrån de böcker vi arbetar med kommer vi att göra flanosagor som vi kan använda när vi berättar och samtalar kring sagan. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med hjälp av iPad, papper, penna, kamera och vårt dokumentationsprogram UNIKUM. Vi dokumenterar även på vår dokumentationvägg där Babblarna representerar olika områden ur vår läroplan.

 

Vi kommer att jobba med denna planering under läsåret 20/21.

 

Alla pedagoger dokumenterar.

 

Tanken är också att barnen ska vara delaktig i dokumentationen i den mån det går.

 

Ansvar

Alla pedagoger är delaktiga och är ansvariga för utformning av denna planering.

 

Uppföljning

På avdelningsplaneringen reflekterar och diskuterar vi kring den dokumentation vi har samlat på oss.

I slutet av läsåret utvärderar vi tillsammans i arbetslaget.

 

Under läsåret reflekterar barnen på utskrivna dokument.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: