Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedirekt kap 1 TAL 8A

Skapad 2020-08-21 16:19 i Ärentunaskolan Uppsala
Tal årskurs 8 med boken Matte Direkt som grund
Grundskola 8 Matematik
Under lång tid var längdmåtten baserade på längden av olika kroppsdelar. Det blev många typer av omvandlingar mellan de olika måtten. T ex 1 tum = 1/12 fot, 1 fot = 1/6 famn.... Vi ska lära oss mer om denna typ av omvandlingar.

Innehåll

 

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål Kap 1 Tal

Läxa

V 35

 

24 – 28 aug

Läroboken

sid 8 - 11

 

FÖRDIAGNOS

Läroboken

sid 30 - 33

 

·         Jämföra tal skrivna i bråkform och i decimalform

·         Addera och subtrahera tal i bråk- och decimalform

·         Metoder för att multiplicera ett tal i bråkform med ett heltal och att multiplicera ett heltal med ett bråktal

·         Beräkna delar av helhet och delar av antal.

Repetition 1

V 36

  

31 aug – 4 sep

Läroboken

sid 12 – 17

Läroboken

Sid 34 - 36

·         Metoder för att multiplicera två tal i bråkform

·         Beräkna hur stor delen är när det hela är uttryckt i bråkform , t ex 1/3 av 3/4m

·         Metoder för att beräkna division med tal i bråkform

·         Förlänga så att nämnaren blir 1

·         Innebörden av innehållsdivision och delningsdivision

·         Metoder för att beräkna multiplikation med tal i decimalform

·         Överslagsräkning

·         Se sambandet mellan multiplikation med tal i bråkform och med multiplikation med tal i decimalform

Repetition 2

V 37

 

 

7 – 11 sept

Läroboken

Sid 18 – 21

Läroboken

Sid 37 - 38

·         Få förståelse för vad division med tal i med tal i decimalform innebär

·         Metoder för att beräkna division med tal i decimalform

·         Innebörden av innehållsdivision

·         Överslagsräkning

·         Tillämpa metoder för att multiplicera och dividera med tal i decimalform

·         Beräkningar med jämförpriser.

Repetition 3

         

V 38

 

14 – 18 sept

Läroboken

sid 22 – 25

 

DIAGNOS

Läroboken

Sid 39 – 40

 

DIAGNOS

·         Lära sig vad ett negativt tal innebär

·         Metoder för att beräkna addition och subtraktion av negativa tal

Repetition 4

V 39

 

21 – 25 sept

Fördjupning

sid 42 - 47

Repetition, Arbetsblad

alt. Grön kurs

 

Repetition 5

V 40

 

28 sept-

2 okt

Fördjupning

sid 48 – 52 Repetition

PROV nr 1

Repetition

 

PROV nr 1

Prov del 1 1/10 , del 2 2/10 

 

 Repetitioner lämnas in till Provtillfälle 2

V 41

5-9 okt

 

 

Efterarbete av provet

Programmering 5

Efterarbete av provet

Programmering 5

 

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se läroboken sid. 6: ”Begrepp” och sid. 52 - 53: ”Sammanfattning”)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: