Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering 2020/2021

Skapad 2020-08-22 00:27 i Modersmålsskolan Helsingborg
Under läsåret arbetar vi med olika teman för att utveckla våra förmågor i att delta i samtal , läsa och skriva korta berättelser i persiska
Grundskola 4 – 7 Modersmål
Under läsåret kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva, samtala samt jobba med olika tema och olika övningar som främjar lärandet och stärker språket och ökar delaktigheten i klassrummet.

Innehåll

Syfte
 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

Innehåll och arbetssätt:

 Dessa förmågor tränar vi genom att:-

 

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)
 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre
 • Läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)
 • Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter
 • Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket
 • Vi kommer att reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
 • Vi ska jobba med grammatik (olika slags verb, adjektiv, substantiv, meningens uppbyggnad samt skiljetecken. Feminin och maskulin. Plural, singular och m.m)
 • Träna på att bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • Träna på att skriva olika texter kopplade till temaundervisningen.
 • Träna på hur man skriver meningar med punkt, små och stora bokstäver på rätt ställe.
 • Att använda cirkel modellen och träna på att skriva egna texter av olika slag (t.ex. faktatexter, berättelser…)
 • Träna på hur man skriver meningar med punkt på rätt ställe.
 • Träna på att använda digitala verktyg så mycket så möjligt.

Bedömning:

 Jag kommer att bedömda din förmåga att:

 • Läsa och förstå olika typer av texter,redovisa,ställa frågor och analysera egna och andra texter.
 • Delta i samtal och diskussioner kring aktuella ämnen/tema Förstår innehållet i en text 
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår 
 • Förstår vad andra säger och t.ex. delta i samtal 
 • Bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer 
 • Reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 4-7 modersmål i arabiska läsåret 2020/2021

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap men även sådant som står mellan raderna.
Skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt. Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du har utvecklat strategier för att skriva vissa typer av enkla texter och följer till en viss nivå deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt. Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du har strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Tala och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet. Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer. Du resonerar kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska.
Berättande texter och sakprosa texter
Du känner till och har grundläggande förståelse av berättande texter i form av skönlitteratur, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas
Du känner till och har god förståelse av beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner ifrån området där modersmålets talas.
Du känner till och har mycket god förståelse av berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Språkbruk
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder sig av enkla synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
Kultur och samhälle
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner. Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycks former inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige. Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: