👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsgrupp 2020/2021

Skapad 2020-08-22 20:33 i Norra Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Vi bildar en 5-årsgrupp för att ge barnen möjlighet att stärka sammanhållningen men även öka sina kunskaper och förmågor inför förskoleklass.

Innehåll

 

Nuläge

 

Inför kommande läsårs förskoleklass vill vi att de 9 barnen känner sig trygga och respekterade av varandra.

 

Mål

 

Att alla barn ska:

 

·         känna sig trygga med sina kompisar

 

·         känna ökad gruppsammanhållning

 

·         utveckla ämneskunskaper och andra förmågor

 

·         utvecklas utifrån sina förutsättningar

 

Syfte

 

Syftet är dels att stärka gruppens sammanhållning och trygghet men också öka deras kunskaper och förmågor inför förskoleklass.

 

Genomförande

 

Varje tisdag förmiddag kommer vi ha femårsgrupp med olika innehåll. Vi startar alltid tillsammans med en matematiklek där fokus ligger i att utveckla sina matematiska förmågor inför förskoleklass.  

Under temat NTA (natur och teknik för alla) planeras ett innehåll med fokus på matematik och språkutveckling. Vi kommer att arbeta utifrån olika arbetssätt där digitala såväl som analoga metoder är användbara. Vi kommer även att utforska och undersöka utifrån ett experimenterande arbetssätt där vi testar hypoteser tillsammans. 

Ljud, ljus, vatten och luft är de övergripande områdena som vi kommer att beröra och inom dessa lämnar vi utrymme för att utveckla förmågor även inom såväl språkutveckling som matematik. Efter varje tema kommer vi att knyta ihop säcken med en sagobok där temats fakta på olika sätt lyfts som en intressant handling. Vi kommer därefter att arbeta med boken på olika sätt genom att leka den, återberätta den samt rita den. 

Vi avslutar gruppen med en gruppstärkande lek där alla ges förutsättningar att våga vara med samt respektera varandras olikheter.

Utifrån dessa områden kommer vi att utforma ett innehåll utifrån en variation av metoder och arbetssätt där vi på ett lekfullt sätt strävar efter att hålla en röd tråd i undervisningens olika delar för att ge barnen meningsfullhet i det vi gör.

 

Ansvar och dokumentation

Svea och Sofia ansvarar för gruppens planering och  genomförande. 

Vi använder oss av foton, film och anteckningar samt barnens alster när vi dokumenterar. Vi lägger succesivt ut detta i barnens personliga lärloggar i Unikum.

 

Utvärdering

 

Barnens tankar och idéer ligger till grund för fortsatt planering, vad var kul/mindre kul, bra/mindre bra, vad lärde vi oss osv.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18