Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"School" - Eng 7 ht 20

Skapad 2020-08-23 17:24 i Torpskolan Lerum
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Let's talk about school! A topic you know a lot about, but what do you know about British or American schools? And do you know anything about the school in South Africa? Don't worry, you will learn!

Innehåll

Tidsplan: från och till under v. 35 - v. 50 

Syfte:

 • att utveckla den muntliga förmågan
 • att utveckla hör- och läsförståelse
 • att utveckla förrådet av ord- och fraser inom temat
 • att utveckla kunskaperna om skolan i engelsktalande länder
 • att utveckla skrivförmågan

Innehåll

 • kapitlet "School" i Good Stuff Gold B, textbook och workbook och/ eller Tough Stuff/Just Stuff 
 • glos- och textläxor
 • övningar som tillhör texterna samt fristående arbetsblad
 • strömmande media gällande skolor i engelsktalande länder
 • gruppdiskussioner som rör skolrelaterade ämnen
 • grammatik 
 • skapa din drömskola, öva skrivförmåga

 

Så här gör vi med innehållet samt bedömning: 

(Vi försöker att hålla denna planering så gott det går men flaggar redan nu för att datum kan ändras.)

V. 38-40:

Likheter och skillnader mellan svensk skola och skola i engelsktalande länder: Vi läser texter samt tittar på strömmande media gällande skolor i olika engelsktalande länder. Du söker efter likheter och skillnader och jämför med svensk skola och dina egna erfarenheter som du sedan redogör för i ett venndiagram. 

V. 40-41:

Muntligt samtal: Glos- och textläxor utökar ditt ordförråd. Genom att du först får öva på att samtala och diskutera kring olika skolämnen kommer du och den grupp, som tilldelas dig, att spela in ett muntligt samtal där ni diskuterar olika frågeställningar som rör skolan. Du/ni använder ord och fraser som vi arbetat med samt olika strategier för att få samtalet att flyta. Ni spelar in ert samtal och lämnar in det i er engelska mapp på Google. Dr.  Samtalet skall vara minst 5 minuter och max 15 min. 

Ex.- What do you like/dislike about your school day? Explain why you think as you do!  -What do you think about going to school in an American/British/South African school? Describe and explain!

V. 42-43: 

Hör och läsprov:Tillsammans såväl som enskilt kommer vi att  lyssna på och läsa/översätta olika texter som rör temat School. När du läser och lyssnar samt arbetar med ord + övningar till texterna övar du dessa förmågor som testas av i hör- och läsprov under lektionspass.

V.45-47 

Grammatik: Vi övar grammatik i övningsboken (Good Stuff Gold B) och testar av dina förmågor i ett grammatikprov. Använd sedan grammatiken i skrivuppgiften, se nedan. 

V.47-50

Skrivförmåga:  Här kommer du att få övningsskriva en text där du beskriver, förklarar och ger exempel på "My dream school".  Du får  feedback om vad som funkar och vad du kan förbättra i övningstexten. Sedan kommer du att få göra ett skrivtest där du skriver en liknande text. Detta skrivtest sker under en lektion och är den text som kommer att bedömas. 

 

Utvärdering;

- Vad är du nöjd med?

- Vad tänker du själv att du kan utveckla till en annan gång?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9

Matriser

En
Bedömningsmatris; diskutera och jämföra

Rubrik 1

Likheter och skillnader i företeelser i engelsktalande länder
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Utvecklingsmatris engelsk muntlig interaktion/samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att delta i ett samtal
Svaren är mycket kortfattade och inga egna frågor förekommer.
Deltagandet i samtalet är relativt aktivt genom enkla svar och några egna frågor.
Deltagandet i samtalet är aktivt och svaren är utförliga. Många egna frågor ställs kring det aktuella ämnet. När samtalet går i stå försöker du att driva på en del.
Deltagandet i samtalet är mycket aktivt och svaren är mycket utförliga. Många egna frågor samt följdfrågor ställs kring det aktuella ämnet. Dessutom breddas och fördjupas samtalet genom att du ser och diskuterar ämnet ur olika perspektiv.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem).
Din talar hackigt och med många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation.
Uttalet hindrar ibland förståelsen.
Du uttalar de flesta orden rätt, men intonationen påverkar tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och oftast med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd
Ord och uttryck=variation
Du gör dig förstådd med ett begränsat ordförråd. Du använder inga av de ord och fraser vi arbetat med.
Du gör dig förstådd med ett enkelt ordförråd, vardagligt och i huvudsak korrekt språk. Du använder något ord/fras som vi arbetat med.
Du uttrycker dig relativt varierat. Du använder några av de fraser vi arbetat med .
Du har ett avancerat ordförråd som är mycket varierat. Du använder flera olika ord och fraser vi arbetat.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har stora svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen. Meningsbyggnaden är relativt varierad.
Du gör inga stora grammatiska fel. Meningsbyggnaden är avancerad och varierad.

En
Bedömningsmatris för muntlig interaktion

E
C
A
Muntlig interaktion/samtal
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Bedömningsmatris, reception: förståelse av det man hör på målspråket

Reception - förståelse av det du hör på målspråket

E
C
A
Vad du förstår
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Hur du visar vad du förstått
Du kan visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier: hur du arbetar
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.

En
Bedömningsmatris, reception: förståelse av det man läser på målspråket

Reception - förståelse av det man läser på målspråket

E
C
A
Vad du förstår
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Hur du visar vad du förstått
Du kan visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier: hur du arbetar
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.

En
Bedömningsmatris; skriftlig produktion

Hur du uttrycker dig, varierar dig och blir tydlig

E
C
,
A
Formulera sig i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra/Strategier
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du... bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du... bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du... bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: