👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och skogens djur

Skapad 2020-08-23 21:57 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Barnen började i våras att vistas i vår lilla skog på gården och tyckte om det. Vi vill nu att barnen ska få utöka sitt rörelseområde och få flera positiva sinnesintryck från skogen.

Innehåll

Nuläge

* Barnen är nyfikna och utvecklas snabbt inom många områden.

* Barnen visar intresse av djur.

* Barnen trivs att vistas i skogen.

Mål

* Att barnen upptäcker och upplever vår natur och vår fina närmiljö, skogen.

* Vi lär om djuren i vår natur.

* Barnen får uppleva årstidernas växling.

* Barnen får lära sig att vara rädd om djur och natur.

* Med läroplanen som grund arbetar vi inom olika lär-områden och använder oss av naturmaterial som finns i skogen.

* Vi tränar grovmotorik och får frisk luft, som gynnar hälsan.

* Barnen utvecklar sitt språk, sin sociala förmåga, sin fantasi och föreställningsförmåga.

Syfte

* Vi utvecklar en stark ”vi-känsla” i gruppen och tar tillvara varandras styrkor och har roligt tillsammans.

* Vi utvecklar grovmotoriken såsom balans, styrka, kondition och koordination.

* Barnen utvecklar förmågor som empati, tillit, glädje, mod och gemenskap.

* Skogen är en utmärkt miljö för undervisning och lärande.

Genomförande

* Vi har en utedag i skogen inplanerad en förmiddag per vecka samt att vi medvetet använder oss av skogen vi har på vår förskolegård.

* Vi arbetar med hela barngruppen och vi vuxna strävar efter att vara goda förebilder.

* Vi upplever naturen och skogen med alla våra sinnen.

* Vi ser, sjunger, leker, läser och sätter ord på det vi ser och gör.

* Vi utvidgar och fördjupar genom att använda digitala hjälpmedel - om olika djur och annat som finns i naturen.

* Vi tränar på att ta hand om varandra och vår miljö.

* Vi är lyhörda för barnens intressen och lekförmåga.

* Vi tränar grovmotorik och får frisk luft. 

* Vi leker, busar och har roligt tillsammans.

* Vi arbetar Ht 2020/Vt2021

Dokumentation under lärprocessen

Hela arbetslaget dokumenterar löpande i Unikum. Både på gruppnivå och individuell nivå.

Ansvar

Gemensamt ansvar i arbetslaget men det yttersta ansvaret kring dokumentationen har förskollärarna.

Uppföljning

Uppföljning och reflektion sker löpande muntligt och/eller i unikum.

Vi utvärderar i Unikum i slutet av terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18