Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Silverdoppingen

Skapad 2020-08-24 10:56 i 133921 Förskolan Påsen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Utveckla ett varsamhet förhållningssätt till naturen.

Väcka nyfikenhet till naturen och olika naturmiljöer.

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?

 

Syftet är att barnen ska bli intresserade av naturen och förstå sitt sammanhang i naturen.

 

LPFÖ 18

*Förståelse för samband i naturen och hur människor och naturen påverkar varandra.  

*Förmåga att utforska och beskriva olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Vi utgår från barnens bilder, vi diskuterar och reflekterar tillsammans kring bilderna. Vi kommer att skriva ner barnens tankar om sin bild och diskussionerna som uppstår kring bilderna.

 

Vi pedagoger kommer att dela tankar och reflektioner på ALM, genom konstant dialog och samtal med barnen.

 

 Genom grupplärloggen, BarnINFO breven och daglig kommunikation vid lämning och hämtning kommer vårdnadshavarna ha möjlighet att dela med sig av sina tankar och reflektioner.

 

Genom god planering, genom att hålla projektet levande i verksamheten och att vi pedagoger har tydliga ansvarsområden.

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi delar in barnen i mindre grupper efter barnens intresse och behov.

Vi kommer att dokumentera processerna i projektet, både individuellt och i grupp. Vi dokumenterar lärandet i projektet.

Vi kommer att dokumentera projektet genom väggdokumentation där barnen varit delaktiga att ta bilder, individuella- och grupplärloggar samt BarnINFO brev.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: