Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Sjöhästen

Skapad 2020-08-24 11:38 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och och till målen i läroplanen?

 

Ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet och inflytande. skapa en förståelse för att alla kan hjälpa till och påverka en hållbar framtid och 

att ha snälla händer för kompisar och material och miljön.  Skapa rörelseglädje för att förstå Hälsa och välbefinnande är en viktig del för våra kroppar för att må bra.  

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 
Vi vill att barnen ska lära sig att  all naturen hänger ihop och öka  förståelse för en enkla naturvetenskapliga fenomen. 

Vara rädd om det man har och visa hänsyn och respekt för allt levande i naturen. Få en förståelse för vårat kretslopp och vara rädd om  våra natur tillgångar. 

 

Detta är ett av läroplansmålen: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Vi arbetar i mindre grupper

Utgå från barnens sommar läxa. 

Ta vara på barnens reflektioner samla ihop det de är intresserade av för att använda ett målstyrd aktivitet som berör ett läroplansmål. 

För att inspirera barnen behöver pedagogerna att vara engagerade och med forskare. 

 

Pedagogerna ska känna sig bekväma och uppdaterade om "barnens tid" 

 

 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper i olika aktiviteter utifrån barnets behov och intressen. 

 

 Vissa tillfällen delar vi upp barnen beroende vilka aktiviteter vi arbetar med. och Vissa tillfällen delar barnen upp sig på vilka aktiviteter de vill göra. 

 

Vi ska dokumentera barnets utveckling och lärande både enskilt och i grupp.Vi kommer att dokumentera genom barnens reflektioner, lärlogg, kamera, text och låta barnen att vara stor del i denna process för att dem ska få fatt i sitt lärande. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: