👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid Projektuppstart Bläckfisken 2020-2021

Skapad 2020-08-24 11:39 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

 

Ett demokratiskt förhållningssätt med inflytande och delaktighet. Skapa en förståelse för att alla kan hjälpa till och påverka en hållbar framtid och att ha snälla händer både till sina kompisar (allas lika värde), närmiljön och material. Att skapa rörelseglädje för att förstå att hälsa och välbefinnande är en viktig del för att våra kroppar ska må bra.

 

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

 

Att barnen ska lära sig att allt i naturen hänger ihop (se samband) och öka förståelsen för enkla naturvetenskapliga fenomen. Visa hänsyn och respekt för allt levande i naturen och få en förståelse för våra kretslopp och vara rädd om våra begränsade resurser och naturtillgångar.

 

Detta är ett av våra läroplans mål som ligger till grund för planeringen

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället."

 

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Vi vill jobba i mindre grupper och utgå ifrån barnens sommaruppgift och ta tillvara på barnens reflektioner och idéer. För att inspirera barnen behöver pedagogerna vara engagerade och medforskare. Vi tar med oss barnens reflektioner för att kunna använda till målstyrda aktiviteter som berör ett läroplansmål inom projektet. Alla pedagoger ska känna sig bekväma och uppdaterade om "Barnens tid" för att vi ska kunna säkerhetsställa att vi följer upp detta.

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi?  

Vi delar upp barnen i mindre grupper i olika aktiviteter och vi utgår ifrån barnets behov och intresse. Vid vissa tillfällen under dagen är det vi som styr vilken grupp barnet ska vara i och andra tillfällen får barnen välja själva. Vi ska dokumentera barnets utveckling och lärande både enskilt och i grupp. Vi kommer dokumentera genom lärlogg, bilder, kamera och text och låta barnen vara en stor del i denna process för att dom ska få fatt i sitt lärande. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18