Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Krabban

Skapad 2020-08-24 11:40 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Utifrån projektuppdragen som barnen har med sig från sommaren kan vi börja prata med barnen om vad som händer i dessa bilder, vad de tycker som är intressant och vi kan även lyssna på deras frågor och funderingar. Dem kan ledda till en senare projektfråga som kan leda projektet. Hållbar Utveckling är ett tema som vi kan arbeta med på många olika sätt med barngruppen på Krabban. De flesta har tagit med sig bilder på djur eller vid stranden, vilket tillsammans med nya namnet på basgruppen ger oss en underbar möjlighet att börja prata om hav och djur. 

 

Vi ska prata om hur växterna gror i olika sammanhang både utomhus, i kolonilotten och inomhus med egna växter som senare kommer utvecklas till en djungelflaska.

Arbetet med sagor kommer vara regelbundet, som ett sammanhang för att kunna arbeta inom de olika ämnen i läroplanen.

 

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?

 

I en grupp med ny inskolade barn är det viktig att hitta en rödtråd som är gemensam för alla. Utifrån barnens projektuppdrag än så länge, finns det intresse för djur och hav, vilket fungerar som ett gemensammt intresse bland alla. Syftet med ett sådant teman är för att bygga starka band mellan barnen, att lära känna varandra, att utforska ens egen plats i gruppen samt vem är jag som individ. 

 

Från Läroplanen: 

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
 samtala om naturvetenskap och teknik, • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material  och redskap.

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 
Vi har strukturerat veckan utifrån "Barnens Tid" och det finns en chans för undervisning varje förmiddag där vi ska prata om barnens bilder i olika grupper, samt berätta sagor som har med hav och djur att göra. Arbetet med sagor kommer vara regelbundet, som ett sammanhang för att kunna arbeta inom de olika ämnen i läroplanen.
Med hjälp av promenader ska vi kunna prata om växter, frukt och grönsaker. Barnen har visat mycket intresse för det redan, så vi ska fortsätta gå dit och följa trädgårdens utveckling och frågorna som kommer komma upp. Aktiviteterna ska fokusera på naturvetenskap, teknik, språk, estetisk verksamhet och IKT. 

 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

När inskolningsprocessen är slut ska vi dela upp gruppen efter barnens intresse och aktivitet. Vi pedagoger ska dela upp oss beroende på aktivitet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: