👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Blåmusslan

Skapad 2020-08-24 11:46 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen?

 

Varje barn ska ges förutsättningar att kring innehållet i läroplansmålen. at vara här och nu, i undervisnings situationen. 

 Vi ska inte bara tala om för barnen hur saker och vara- Vi ska bjuda in barnen att tänka själva. Och bygga förståelse förhållbar utveckling. 

Ekologisk, Ekonomisk och social. "Kretslopp", Vi ska bygga en affär,  Barnkonventionen. 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

 Barnen ska lära sig vad som menas med eko och hur det gynnar vår natur, pengars värde och varför man behöver betala för varor/tjänster. Barnens ska förstå sin rätt i samhället och sig själva. Allas lika värde. 

Barnens rörelsebehov är stort och det vill gärna utmana sig själva genom att hoppa, krypa, dansa, rulla och klättra. Gärna flera i grupp eftersom det samtidigt bygger relationer med varandra. 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

 Vi utgår från barnens fotografier och tala med barnen om mötet med naturen. Tillsammans diskuterar vi vidare hur vi kan utforska naturensvärld.

Morgonmöte, återsamling samt dokumentera en del tillsammans med barnen. Vi planerar våra aktiviteter på förmiddagarna och återkopplar på eftermiddagarna. Detta kommer ske varje vecka. 
När det handlar om ute och innemiljön så är öppna ytor att föredra eftersom barnen gärna vill problemlösa  genom att stoppa i saker i olika utrymmen, hälla ut dem igen, skapa ljud genom att banka, bära runt saker, bygga och rasa igen. Detta kan man göra med vårat samlade natur material. 
Vi tar ut barnen i skog och låter dem hoppa på stock och sten. Och på det sättet kan vi utmana barnen i deras grovmotorik.

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen?

Vi delar upp barnen i 3 projektgrupper. Varje enskild pedagog planerar och dokumenterar dom olika aktiviteten. Vi pedagoger får ha en dialog så undervisningen  blir varierande. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18