Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Webbutveckling 2

Skapad 2020-08-24 12:07 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Webbteknik
Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Webben som körmiljö för applikationer av olika slag.
  Web  -
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
  Web  -
 • Märkspråk och stilmallar.
  Web  -
 • Skriptspråk för webbutveckling på klientsidan och dokumentobjektsmodellen som en teknik för ökad användbarhet genom progressiv förbättring.
  Web  -
 • Bilder, ljud, video och två- eller tredimensionell interaktiv grafik för webbapplikationer med möjlighet till fördjupning inom någon sådan teknik, till exempel skalbar vektorgrafik (SVG) eller WebGL.
  Web  -
 • Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
  Web  -
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
  Web  -
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara uppfattningsbara, användbara, begripliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning.
  Web  -
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
  Web  -
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
  Web  -
 • Vanliga attackvektorer mot webbapplikationer och åtgärder för att skapa säkerhet.
  Web  -
 • Terminologi inom området webbutveckling.
  Web  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat webben som körmiljö samt gör en välgrundad och nyanserad jämförelse med flera andra alternativ.
  Web  A
 • Eleven beskriver utförligt webben som körmiljö samt gör en välgrundad jämförelse med några andra alternativ.
  Web  C
 • Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende i omfattande utsträckning är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med gott resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med gott resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
  Web  A
 • Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
  Web  C
 • Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende i begränsad utsträckning är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultat enkel text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med tillfredsställande funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
  Web  E
 • Produkten är av god kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester. Dessutom kontrollerar eleven med säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester, simuleringar och manuell testning. Eleven optimerar bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida.
  Web  A
 • Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några tester. Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester och begränsad manuell testning. Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.
  Web  C
 • Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några enkla tester. Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester. Eleven vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.
  Web  E
 • När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar utförligt de val som har gjorts.
  Web  A
 • När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar översiktligt de val som har gjorts.
  Web  C
 • När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
  Web  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med några tester.
  Web  A
 • Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med något test.
  Web  C
 • Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten.
  Web  E
 • Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.
  Web  A
 • Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
  Web  C
 • Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.
  Web  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Web  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Web  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Web  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: