Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt samhällsutvecklande arbete om världen

Skapad 2020-08-24 12:12 i Ljusterö fritidshem Österåker
Arbetsområdet handlar om hur barn lever i olika delar av världen och vilka de mänskliga rättigheterna är och vad vi har för olika kulturer samt religioner i världen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Religionskunskap Teknik Geografi NO (år 1-3)
Hur ser världen ut? Världsdelarna och världshaven? Hur har människor det i andra delar av världen? Vilka likheter och skillnader finns för barn i världen?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:
* delta i diskussioner som rör mänskliga rättigheter och barnkonventionen
* jämföra hur barn lever i olika delar av världen
* använda kartor/jordglob och namnge världsdelar, länder

Innehåll

Du kommer att få arbeta med:


* FN och barnkonventionen

* Var och hur människor i världen lever


* Kartor/jordglob för att lära dig världsdelar och länder

* Kulturer och religioner

Genomförande

Du kommer att få:
* vara med om genomgångar om FN och hur barn lever i olika delar av världen


* se bildspel/filmer


* delta i diskussioner om mänskliga rättigheter/barnkonventionen


* arbeta med kartor över världen

*arbeta med värderingar och rättigheter

*arbeta med kulturer och religioner

Redovisning

Du ska visa vad du kan genom att: 

*jämföra hur barn har det i olika delar av världen

* delta i diskussioner

* använda karta/jordglob och namnge olika världsdelar/länder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

NO Re Tk SO Ge
Bedömningen gäller SO

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
SO
Förmågan att reflektera över mänskliga rättigheter
Du visar att du kan nämna någon mänsklig rättighet
Du visar att du kan nämna någon mänskliga rättigheter och reflektera över vad det innebär för dig i din vardag
Du visar att du kan nämna någon/några mänskliga rättigheter och reflektera över vad det innebär för barn i olika delar av världen
SO
Förmågan att göra undersökningar av omvärlden
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namnge någon världsdel/land
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namnge flera världsdelar och länder
Du visar att du kan använda karta/jordglob och namge världsdelar och länder samt med geografiska begrepp beskriva läge och storleksrelationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: