Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassresan II - en resa genom Sverige

Skapad 2020-08-24 13:57 i Stentägtskolan Söderhamn
Eleverna får utveckla sin läsförståelse och samtidigt lära sig mer om de svanska landskapet. Fokus ligger på läsförståelse och läsflyt.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska ge oss ut på en resa genom Sveriges landskap! På vägen får du träna din läsförståelse och ditt läsflyt samtidigt som du lär dig mer om Sveriges landskap. Några elever kommer att, istället för att läsa den skönlitterära delen, arbeta specifikt med en sägen från varje landskap. Dessa elever ska läs-berätta sägnen för klassen, med god inlevelse. (se separat LPP i Unikum)

Innehåll


Mål

Att utveckla din läsförståelse
Att använda olika strategier för att förstå det du läser
Att öka ditt läsflyt
Att samtala om och tycka till om texter du läser

Arbetssätt

I Kompassresan kommer vi läsa ett kapitel för varje landskap. Varje kapitel består av en skönlitterär
del, där eleverna får följa Adam på spännande äventyr, och ett faktauppslag om det aktuella landskapet.

Läsningen kommer ske i helklass, gruppvis och individuellt. Vi kommer till viss del att använda och träna på olika lässtrategier.

Därefter jobbar man i arbetsboken, ibland gruppvis, ibland individuellt, där man tränar läsförståelse.

Ovanstående, tillsammans med arbetet med "Hamnskiftarens resa" (UR)  ger också en grund inför arbetet om Sverige och Sveriges landskap som eleverna kommer att arbeta med i geografin.


Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas
• förstå syftet med texten
• med förståelse kunna läsa olika typer av texter
• kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i texten.
• välja och använda olika lässtrategier
• reflektera kring sin läsning.

Du visar dina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om
texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor
– frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: