Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/Kroppen

Skapad 2020-08-24 14:20 i Ängens förskola Hörby
Utifrån vårt utvecklingsområde den här terminen som är språk och kommunikation så arbetar vi vidare med kroppen och våra sinnen. Vi utgår från musik, rörelse och TAKK-tecken för att uttrycka och kommunicera med varandra.
Förskola
Vårt utvecklingsområde den här terminen är matematik. Vi kommer att arbeta med detta genom att utgå ifrån vårt tema kroppen och barnens intresse Babblarna.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:

Vi vill vidareutveckla barnens matematiska förmågor kring antal, storlek, likheter och sortering. Detta gör vi genom att använda kroppen och Babblarna som verktyg för ett utforskande och lärande.

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Tillgängligt matematiskt material i lärmiljön

Tecken som stöd

Rörelse och musik

Skapande

Digitalitet (lärplatta och projektor)

Sagor i form av böcker och Ugglo

Dokumentation och reflektion

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?


Vi kommer att introducera Babblarna genom ramsan ”fem små apor hoppade i sängen”. Vi byter ut aporna till Babblarna. Barnen har visat ett intresse för denna ramsa. Vi vill uppmärksamma barnen på likheter/olikheter och antal genom att rikta fokus mot de olika Babblarna och vi kommer att styrka detta verbalt samt med hjälp av tecken.

6/10-20 Vi har nu jobbat med babblarna som hoppar i sängen och barnen tycks intresserade av att benämna de olika babblarna. Vi räknar ner tillsammans och de äldsta barnen kan berätta hur många som är kvar i sängen och hur många som har ramlat ur. Då vi har sängen och babblarna tillgängliga för barnen så leker de gärna ”babblarna ramlar ur sängen” genom att skaka lådan så att en babblare i taget ramlar ur. De yngsta barnen pekar på en babblare i taget som om de räknar men kan inte verbalt uttrycka antalet. 

2/11-20 Vi fortsätter vårt arbete med babblarna. Några av de yngsta barnen verkar ha en fått en förståelse för att vi räknar babblarna i sängen då de är delaktiga med att peka på en i taget när vi räknar. Något barn har kommit på att siffrorna står för något så något barn kan säga siffrorna ett, tre och åtta även om det inte stämmer med antalet. Vi sorterar även babblarna i olika storlekar. De äldre sorterar och kan verbalt berätta vilken som är liten och vilken som är stor. Detta tycks de yngsta inte riktigt ha förstått ännu. Ett av barnen tog upp en stor babblare och sa "liten" så han verkar ha lärt sig begreppen men kan ännu inte koppla till rätt storlek. Samtliga barn verkar ha fått en förståelse för att sortera babblarna. Får de i uppdrag att lägga alla Diddi för sig och Bobbo för sig o.s.v. så löser de det.

12/11-20 När vi jobbar med babblarna i sängen så kan vi se att de äldre barnen kan räkna rätt antal. Vi har använt oss av de stora babblarna och docksängen vilket verkade väcka nyfikenheten på nytt. De tycker det är kul när en babblare i taget hoppar ur sängen så vi hinner knappt räkna hur många som är kvar i sängen förrän ännu en hoppar ur. Vi har babblarna och sängen synligt tillgängliga för att spontan lek ska kunna uppstå. De äldre barnen hjälper gärna de yngre att räkna. Vi använder oss av målning för att rikta fokus på antal och likheter. T.ex. Doddo är blå och då använder vi den färgen för att måla Doddo på pappret. Även här kopplar de äldre barnen likheten medans de yngre tycks måla för att helt enkelt bara färglägga med vilken färg som.

30/11-20 Vi har nu fortsatt att arbeta med babblarna som hoppar i sängen där vi räknar antal. Där några barn räknar 1-6 utan problem, några räknat 1 3 8 och vissa använder sig av räknemelodin och pekar med fingret. Vi har arbetat med storleksordning, stor och liten. Vi upplever att vissa barn har koll på storlek. Vi har tagit hjälp av en ljuskub för att öka intresset vilket det gjort. Vi har skapat en stor säng till Babblarna med hjälp av en kartong som barnen har målat. Vi delade in sängen i sex delar för att få med alla Babblarnas färg. Nu sorterar barnen ofta och ställer Babblarna på sin färg, så som Diddi på rosa, Bobbo på röd osv. Det har barnen också bra koll på speciellt de äldre barnen.

14/12-20 Vi håller på att avsluta temat nu genom att dagligen visa bildspel på väggen på de aktiviteter vi gjort under terminens gång. Barnen leker och kommer fram lite då och då och pekar på bilderna, sedan återgår de till leken igen.

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

12/11-20 Vi har sett ett intresse för antal och sortering hos barnen. När vi räknar så är de flesta av barnen delaktiga på olika sätt. De verkar ha fått en förståelse för antal och siffror och att det står för något. De använder sig av räknandet i fria leken och även om det blir i följden 1, 3, 8 så finns det en medvetenhet hos dem. Just babblarna tycker vi är bra att använda för att väcka matematikintresset hos barnen. Vi vill använda oss av fler uttryckssätt när vi jobbar med ramsan "babblarna i sängen" som skapande, digitalitet och drama. Sortering har vi också jobbat med och då använt oss av babblarna i olika storlek. Vi kan även se att en del barn sorterar i fria leken med bl.a. magneter, djur, pennor. Vi tillgängliggör material i miljön för att barnen ska kunna jobba spontant med det. Babblarna i sängen leker de ofta och då med figurerna och sängen. Vi måste dock bli ännu bättre på att fånga upp barnen där de är och kunna dokumentera detta.

Lee, S. (2012, Toddlers as mathematicians? Australasian Journal of Early Childhood) genomförde en undersökning som syftade till att visa att det inte bara är matematiker som är experter på matematik, utan att även de yngsta barnen kan vara matematiker. Hon betonar att även de yngsta barnen kan begrepp som nummer, volym och mönster. Lee lyfter fram att barnen hela tiden använder sig av dessa begrepp inom den fria leken. Nummer använder de när de räknar och här belyser hon att även de yngsta barnen har förståelse för nummer även fast de inte alltid har dem i rätt ordningsföljd. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: