Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundstema år 2 Gunnesboskolan

Skapad 2020-08-24 15:12 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Värdegrundsarbete och Idalaskolans modell STARK
Grundskola 2 SO (år 1-3) Musik Svenska Bild
Temat handlar om skolans värdegrundsarbete. Vi kommer att arbeta mycket med att få förståelse för Gunnesboskolans värdegrundsord och vad de står för.

Innehåll

(Kunskapskrav) Mål för temat:

- att vidareutveckla barnens förmågor att förstå betydelsen av begreppen som värdegrundsorden ansvar, respekt, mångfald, empati och trygghet representerar. 

– förstå vad som är ett adekvat språkbruk bland sina medmänniskor och förstå att olämpligt språk kan skada och göra illa.

– bidra till att skapa trygghet genom att behandla sina medmänniskor och kamrater utifrån solidariska tankar och i demokratisk anda samt genom att visa empati. 

– visa ansvar för sina handlingar genom att aktivt avstå från sådana handlingar som kan vara kränkande mot andra eller skada andra och istället välja handlingar som stärker kamratskap och gemenskap så väl i den mindre gruppen som i gruppsammanhang i större perspektiv.

– respektera andra människors egenvärde, respektera närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv. Respektera olikheter och mångfald och inkludera alla i gemenskapen.

– ta avstånd från förtryck och kränkande behandling, samt utveckla sin förmåga att leva sig in i andras situation för att för att få en vidare förståelse för hur man medverkar till att hjälpa andra människor och hur man bidrar till att stärka gruppgemenskap och kamratskap.

- ha kunskap om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. 

- samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

- beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.

- kunna samtala/diskutera kring olika livsfrågor.

- öva på att vara aktiv i diskussioner samt framför din åsikt.

- öva på att ta ställning i frågor (rätt/orätt, gott/ont, kamratskap, könsroller, jämställdhet, relationer)


 

(Centralt innehåll)


Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen).

Hur möten t.ex klassråd organiseras och genomförs

Normer  och regler i elevens livsmiljö t.ex i skolan och sportsammanhang

Livsfrågor med betydelse för eleven t.ex gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer

Undervisningen:

Vårt värdegrundsarbete som stärker individerna både enskilt och i grupp
genomsyrar all undervisning. Likheter/olikheter, alla är unika
Samarbetsövningar, att kunna lyssna på varandra, framföra åsikter
Modeller för konflikthantering
Klassråd
Regler för olika sammanhang
Samtala kring olika livsfrågor
Se på film
Titta på Lilla Aktuellt och värdera, diskutera och ta ställning utifrån innehållet i programmet

Det kommer dina lärare att bedöma

Bedömning sker i matris. 

Din förmåga att

-samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

-beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.

-samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågorSyfte Lgr 11

Grundläggande värden

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: