👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsens projektuppstart

Skapad 2020-08-24 18:08 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Barns möte med naturen - utforska närmiljön på Södermalm

Innehåll

 

Måsens projektuppstart

 

2020–2021

 

Hållbar framtid – Barns möte med naturen

 

Syfte:

 

Syftet med ett gemensamt fokusområde är en likvärdig förskola som ligger i linje med förskolans nya läroplan och Stockholm stad/Södermalms mål. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Projektet "Hållbar framtid – barns möte med naturen" sträcker sig över höstterminen 2020 och vårterminen 2021. Utgångspunkten för vårt projekt är att visa på olika områden i naturen omkring oss, exempelvis väder, årstider, temperaturväxlingar, djur och småkryp. Vårt syfte med projektet är att ökat kunnande kring de naturvetenskapliga fenomen och individens ansvar och påverkan i och kring naturen.

 

Mål:

 

Rubriken för höstens uppstart kommer att vara ”Barns möten med naturen”. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten utifrån barnens intressen. Ett språkutvecklande arbetssätt löper som en röd tråd genom projektet liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet, inflytande och självkänsla. 

 

Arbetssätt:

 

Vi kommer samla in foton som barnen tillsammans med sina vårdnadshavare valt ut kring barnets möte med naturen. Varje barn har under försommaren fått information kring vårt projekt och deras uppdrag att delge oss ett minne från sommaren där barnet möter naturen. Vi kommer använda fotona under vår reflektion tillsammans med barnen och de kommer vara utgångspunkten i vårt arbete. Vi kommer låta barnen vara delaktiga i undervisningen och utförandet av planeringen. Alla barn ska göras delaktiga i varje moment och aktivitet.

 

Vi kommer att använda oss av:

 

·         Estetiska uttryckssätt i form av musik, dans, drama och skapande

 

·         Digitala verktyg i form av ”förstorings-ägget”, projektorn och vårt IKT-material i form av ljud, bild, film

 

·         Språk och kommunikation i form av litteratur, sånger, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och rim och ramsor

 

·         Rörelse och pulshöjande aktiviteter

 

·         Grön flagg: källsortering och bokashi.

 

·         Håll Sverige rent – en återvinning i miniatyr till bland annat samlingen

 

·         Utflykter i närmiljön – nära eller längre bort

 

 

 

Hur går vi vidare:

 

Vi kommer följa och dokumentera barnens intresse och använda det i våra reflektioner och vidare planering för att utveckla projektet vidare. Vi kommer samla in material från vår närmiljö och använda det i bl.a. i estetiska uttrycksformer och i vår reflektion tillsammans med barnen. Vi kommer utforma vår pedagogiska miljö efter barnens intressen och deras nyfikenhet. Miljön ska vara inspirerande och vi använder den för att bygga vidare på projektet. Under hösten kommer vi ta emot fjärilslarver som vi kommer ta hand om och följa dem i de olika utvecklingsstadierna för att sedan släppa ut dem i naturen. Vi samarbetar med Sjöstjärnan i detta moment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18