Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete med Pelle Svanslös

Skapad 2020-08-24 19:59 i Söderskolan Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för förskoleklass i Falkenbergs kommunala grundskolor 2020/2021
Grundskola F
Med hjälp av Pelle Svanslös kommer vi arbeta med värdegrundsfrågor. Vi kommer läsa och diskutera kring Pelle Svanslös böcker Våga vara snäll och Börja skolan. Vi kommer arbeta med trygghet, trivsel och samarbete i gruppen. Med uppdrag från Pelle Svanslös får eleverna träna på olika saker bland annat hur man är en snäll kompis och vad som är viktigt för att man ska känna sig välkommen och trivas i klassen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara."  (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • tänka, resonera och samtala kring vänskap, olikheter, människors lika värde och barns rättigheter.
 • samarbeta, lära och leka tillsammans med andra.
 • kommunicera och diskutera kring olika värdegrundsfrågor.
 • lyssna på andra, turas om och dela med sig.
 • förstå att andra människor påverkas av det man säger eller gör.
 • ta ansvar för dig själv och andra t ex genom din arbetsinsats, att ge arbetsro till andra och ta hand om dina tillhörigheter.

Elevernas inflytande och delaktighet 

Vi arbetar tillsammans fram klassens trivselregler och det förhållningssätt vi vill ha i klassen. Vi berättar för Pelle Svanslös om klassens regler och får i uppdrag att fundera kring hur man är en snäll kompis. Vi tar tillvara på elevernas nyfikenhet och intressen och väver in dem i olika övningar under arbetets gång.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Du kommer i olika lärmiljöer och på olika sätt arbeta enskilt, i par och i grupp med:

 • gruppstärkande lekar, övningar och diskussioner.
 • samarbetsövningar och demokratiska övningar.
 • högläsning och samtal kring dessa.
 • dilemmafrågor.
 • känslouttryck.
 • spela spel.
 • kooperativa strukturer.
 • att se på film, Pelle Svanslös, Ugglan och kompisproblemet.
 • barnkonventionen och FN-dagen.
 • digitala verktyg.
 • kompislek.
 • kompismassage.
 • bild och skapande.
 • sång och rytmik.
 • problemlösning.
 • övningar och lek i skolskogen.
 • rastlekar.

Uppföljning och utvärdering

Under arbetets gång observerar vi regelbundet och ger återkoppling kring hur det går i de olika övningarna som t ex när eleverna leker med andra eller på vilket sätt eleverna deltar i samtal där vi diskuterar, regler och vänskap. Till hjälp att utvärdera sin insats får eleverna visa tummen upp eller använda sig av olika smileys. 

·  

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: